(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM -PROJEKT SZKOŁA UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
  http://www.suchedniow.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Ogłoszenie nr 368370 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.
  Suchedniów: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO: 1.ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY – UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE 2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  tak

  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700, ul. ul. Fabryczna 5, 26130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  pisemna
  Adres:
  Gmina Suchedniów ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów - sekretariat

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO: 1.ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY – UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE 2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE
  Numer referencyjny: GNI.SZKOŁA.2016
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Lokalizacja inwestycji: GMINA SUCHEDNIÓW ul. Szarych Szeregów 6 (nr ewid. geod. 3185/4, 3185/2) 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II. Opis przedmiotu zamówienia: OPIS TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO: 1.ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY – UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE 2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI Zakres usługi obejmuje opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego rozbudowy, przebudowy i zagospodarowania terenu szkoły i termomodernizacji obiektów – ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. Przedmiot opracowania projektu budowlanego: 1.ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY – UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE Etap I: - modernizacja – roboty wewnętrzne - przebudowa kuchni i stołówki, - posadzki – ok. 1240,00 m2, - roboty malarskie: - ściany – ok. 5080,00 m2, - sufit – ok. 2190,00 m2, - sanitariaty – 5 węzłów – przystosowanie dla dzieci w różnych grupach wiekowych, - sala komputerowa, wyposażenie - tablice interaktywne, rzutnik multimedialny, projektor – 8 kpl. - wyposażeni sal lekcyjnych – ławki, krzesła, meble szkolne – 8 kpl. itp., - przystosowanie obiektu dla osób, uczniów niepełnosprawnych - 1kpl. Etap III: - rozbudowa – sala gimnastyczna średnia w wymiarach 36,00m x 19,00 m = o wysokości684,00 m w najniższym punkcie H = 7,00 m, wraz z wyposażeniem i zapleczem, - szatnie z wyposażeniem, - zagospodarowanie terenu: - boisko o nawierzchni z trawy sztucznej 30,00 m x 62,00 m = 1860,00m2, - boisko wielofunkcyjne z poliuretanu 19,10 m x 32,10 m = 613,11m2, - plac zabaw, oświetlenie zewnętrzne, chodniki, zieleń, mała architektura itp. - odwodnienie boiska i terenów przyległych - należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów w Suchedniowie, - obiekt spełniający wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl. 2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE Etap II zgodnie z Audytem energetycznym budynku Szkoły przy ul. Szarych Szeregów w Suchedniowie: - modernizacja przegrody Strop zewnętrzny – wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 24 cm – DACH, - modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna – wymagana grubość warstwy izolacji termicznej: 16 cm – FASADA, - modernizacja przegrody Ściana zewnętrza sala – wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm – FASADA, - modernizacja przegrody Strop zewnętrzny sala – wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm – DACH, - modernizacja grupy przegród :Okna 2,3” ‘Wentylacja grawitacyjna’ – wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2xK), - modernizacja grupy przegród „Okna 1,8” ‘Wentylacja grawitacyjna’ - wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2xK), - modernizacja grupy przegród „Drzwi” ‘Wentylacja grawitacyjna’ - wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2xK), - modernizacja instalacji grzewczej – wymiana wewnętrznej sieci c.o., wymiana grzejników na płytowe, montaż zaworów termostatycznych, uruchomienie systemu regulacji pogodowej, - wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych wewnętrznych żarowych i świetlówkowych na oprawy LED, - montaż paneli PV (fotowoltaika) w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne, instalacja o wielkości 39 kW. Zakres do Etap I, II, III: - wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury naziemnej i podziemnej obiektu, -opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, - zakup przez Jednostkę projektową projektu sali gimnastycznej typowego do realizacji i adaptacji, zatwierdzonego przez Zamawiającego. (Przez pełnowymiarową salę gimnastyczną rozumie się obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym, wymiarach 19m x 36m. Wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie powinna być nie mniejsza niż 7m wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. węzły sanitarne (damski, męski, przystosowany dla osób niepełnosprawnych), szatnie (damska, męska oraz szatnia ogólna dla wszystkich uczniów), pokój nauczycieli w-f, magazyn sprzętu sportowego, magazyn dla obsługi boisk sportowych). - zakup przez Jednostkę projektową projektu boiska o nawierzchni z trawy sztucznej „ORLIK” typowego do realizacji i adaptacji, zatwierdzonego przez Zamawiającego, -opracowanie Planu BIOZ dla projektu, -opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, -opracowanie pełnego kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. papierowej i przedmiaru robót w 5 egz. i 1egz.w wersji elektronicznej, -opracowanie projektu zagospodarowania terenu – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, -wystąpienie do Starostwa Powiatu Skarżyskiego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę (Ustawa z dna 07.07.1994 r. – Prawo budowlane – z późn. zm.*), - wystąpienie do Starostwa Powiatu Skarżyskiego w celu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych*, -wystąpienie i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – przeprowadzenie procedury środowiskowej OOŚ. -uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000, * w zależności od zakresu rzeczowego projektu. UWAGA - Wszystkie projekty muszą zawierać instrukcje obsługi, eksploatacji oraz uzgodnienia z Zamawiającym. - Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienie do reprezentowania. - Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Projekt musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy Pzp: W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp: Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób: posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej – koordynator projektu.

  II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
  Dodatkowe kody CPV:71250000-5
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  data zakończenia: 30/09/2017

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe o wartości minimum 150 000,00 złotych brutto (każda) obejmujące swym zakresem projekt na rozbudowę lub przebudowę szkoły wraz z obiektami sportowymi w tym jedna zrealizowana (zakończona z wynikiem pozytywnym) do czasu terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. 2) Wykonawca dysponował będzie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: warunki minimalne : -1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, -1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. -1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. -1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykazu usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, czy usługi projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o wykonaniu ich zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Jednocześnie należy dołączyć dokument potwierdzający zrealizowanie z wynikiem pozytywnym zadania na podstawie projektu, wykazanego w załączniku nr4 do SIWZ (oświadczenie/ poświadczenie lub inny dokument wystawiony przez Zamawiającego). 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości oraz kierowanie usługami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1) formularz ofertowy, 2) harmonogram rzeczowo – finansowy – należy wypełnić druk załączony do SIWZ zgodnie z przedstawioną ofertą, 3) dokument potwierdzający wpłatę wadium, 4) Oświadczenia: a) Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy załączonej do niniejszej specyfikacji, b) Oświadczenia o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert, c) Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną. d) Informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też za pomocą podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego, który wykonywany będzie przez podwykonawcę, wraz z jego nazwą i adresem w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.). e) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazują nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  tak,
  Informacja na temat wadium
  5000,00 PLN

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Aukcja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu


  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  cena 60
  termin realizacji 20
  doświadczenie osób kluczowych do realizacji zamówienia 20

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Licytacja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu


  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 2) Do czasu zakończenia wykonywania usług, Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. 3) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie. 2. Ponadto na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może: a. dokonać zmiany Podwykonawcy, b. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, c. zrezygnować z udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, d. powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 4. Zmiany, o których mowa w ustępach 1, 2 dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy. 2. Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużenia w przypadku: 1) Wystąpienia zmian będących następstwem przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień od właściwych organów lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów. 3) Braku możliwości realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania realizacji usługi przez Zamawiającego. 4. Ponadto na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może: a. dokonać zmiany Podwykonawcy, b. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, c. zrezygnować z udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, d. powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 6. Zmiany, o których mowa w ustępach 1,2 dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 28/12/2016, godzina: 12:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:  Suchedniów 2016-12-16 Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - mgr inż. Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2016-12-16 1109
  Data upublicznienia: 2016-12-16
  Art. czytany: 4105 razy

  » AUDYT - rozmiar: 1868880 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » HARMONOGRAM - rozmiar: 89600 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » MAPA SYT.WYS. - rozmiar: 2528919 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ PROJEKT EDU - rozmiar: 9053696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów