(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2024 r.
» Agnieszka Jaszczur - oświadczenie majątkowe
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym
» Oświadczenie majątkowe - Renata Sidor - powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHEDNIOWIE
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - PROJEKT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
  http://www.suchedniow.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Ogłoszenie nr 368043 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.
  Suchedniów: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  tak

  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700, ul. ul. Fabryczna 5, 26130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  pisemna
  Adres:
  Gmina Suchedniów ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów - sekretariat

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ
  Numer referencyjny: RPSW.04.03.00-26-0001/16
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Lokalizacja inwestycji : GMINA SUCHEDNIÓW ul. Kościelna 21 (działki nr ewid. geod. 3113/3, 3113/4, 3113/5, 3113/6, 3113/7, 3113/8.) 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II. Opis przedmiotu zamówienia : OPIS TECHNICZNY: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI Zakres usługi obejmuje opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchedniów w zakresie gospodarki osadowej w zakresie procesu oczyszczania biologiczno – mechanicznego. Obecna ilość wytwarzanego osadu (kod osadu 190805) 1500 Mg – 15% suchej masy. Zakładany efekt – przeróbka osadu do postaci nawozu – 600 Mg – 60 – 70% suchej masy. Przewidywany zakres techniczny projektu musi obejmować wszystkie obiekty i instalacje niezbędne do utworzenia nowego układu mechanicznego oczyszczania ścieków, kompletnej linii biologicznego oczyszczania ścieków, przygotowania i obróbki osadów – w tym wyprodukowania granulatu-nawozu, a także dodatkowe prace opisane w niniejszym opracowaniu. Jeżeli istnieje ryzyko zaburzenia procesu oczyszczania ścieków, również on musi zostać odpowiednio zmodyfikowany w ramach prac projektowych. W projekcie ująć odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt i środki transportu. Zamawiający zakłada, że przebieg procesów po modernizacji będzie następujący: Ścieki surowe oraz dowożone będą kierowane poprzez zmodernizowaną studnię na wlocie do oczyszczalni (lub wymienioną) nowym przewodem do nowego stanowiska zagłębionego sitopiaskownika. Ze studni wyprowadzony będzie przewód obejścia technologicznego do wylotu, z wlotem na odpowiedniej wysokości i dodatkowo zaopatrzony w zastawkę z napędem ręcznym. Przewód będzie zabezpieczał przed zalaniem sitopiaskownika. W komorze (zagłębionej w ziemi) zabudowany będzie prefabrykowany sitopiaskownik wyposażony w obejście z sitem mechanicznym. Sitopiaskownik oraz obejście posiadać będą odcięcia, umożliwiające wykonywanie prac remontowych. Zatrzymane skratki i piasek poddawane będą płukaniu w dedykowanych płuczkach i odwadnianiu, a następnie kierowane do kontenerów. Wszystkie urządzenia i kontenery znajdą się w nowym (zaprojektowanym) kompletnym budynku, znajdującym się nad komorą sitopiaskownika i sita obejściowego. Nie dopuszcza się stacjonowania kontenerów na zewnątrz. Kolejno ścieki dopłyną do istniejącej pompowni. W ramach projektu obiekt zostanie wyczyszczony z zalegających zanieczyszczeń. Ścieki przepompowane będą nowym kolektorem tłocznym (wykonanie w obiekcie stal nierdzewna, w gruncie PEHD) do nowej komory rozdziału, wykonanej na jednym z reaktorów biologicznych. W obiekcie zabudowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny. Przewiduje się utrzymanie w dalszym ciągu podziału reaktora na komory umożliwiając podwyższone usuwanie fosforu i azotu, tj. defosfatację, denitryfikację i nitryfikację, przy czym kubatury komór należy skorygować o wnioski wynikające z przeprowadzonego bilansu i wykonanych na ich podstawie obliczeń. W ramach projektu reaktory zostaną poddane renowacji, połączonej z zabezpieczeniem chemoodpornymi powłokami oraz kompletną wymianą wyposażenia. Ścieki z reaktorów, za pośrednictwem nowej komory zbiorczo-rozdzielczej (nie dopuszcza się przyporządkowywania reaktora do osadnika) dopłyną do dwóch nowych osadników wtórnych. W ramach zadania przewiduje się wykonanie pierwotnie jednego osadnika, stąd każdy z nich musi być zdolny do przejęcia pełnego obciążenia. Osad będzie recyrkulowany do reaktorów poprzez nową pompownię osadu recyrkulowanego. Z tej pompowni pobierany będzie również osad nadmierny do obróbki. Ścieki oczyszczone odpłyną nowym przewodem, zaopatrzonym w nowy przepływomierz i stację poboru prób (zrealizowane w ramach projektu) do odbiornika. Z układu zostanie pobrana część ścieków oczyszczonych i jako woda technologiczna, poprzez nową pompownię, zbiornik, system filtrów i zestaw hydroforowy, skierowana do płukania skratek, piasku, zasilania instalacji odwadniania oraz celów porządkowych. Reaktory zasilane będą z nowej stacji dmuchaw, wykonanej w postaci wolnostojącego budynku. Zaleca się realizację układu dmuchaw w kompleksie mechanicznym lub odwadniania i wykorzystanie ciepła odpadowego z chłodzenia dmuchaw do ogrzewania innych obiektów. Zamawiający oczekuje zaprojektowania scentralizowanego systemu napowietrzania, opartego na zespole (2+1 lub 3+1) dmuchaw, zasilających poprzez wspólny kolektor oba reaktory. Dobór rodzaju dmuchaw (rotacyjne, promieniowe) zostanie określony przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji, zawierającej obliczenia napowietrzania. Osad nadmierny z reaktorów, poprzez nowy system odbioru, zaopatrzony w przepływomierze, zasuwy z napędami ręcznymi i elektrycznymi, kierowany będzie opcjonalnie (wybór przez operatora) do istniejącego, zmodernizowanego zagęszczacza grawitacyjnego lub nowej komory magazynowej osadu. Istniejący zagęszczacz poddany będzie modernizacji – renowacja i zabezpieczenie betonów, wymiana orurowania i przejść szczelnych oraz armatury. W ramach projektu ująć montaż mieszadła prętowego oraz wymianę koryt obwodowych. Zaprojektować nową komorę magazynową osadu – o pojemności nie niższej niż pięciodniowa produkcja osadu. Komorę wyposażyć w system napowietrzania, mieszania oraz spust wody nadosadowej (dekanter ruchomy) oraz przelew awaryjny. Jako pomiary ująć co najmniej pomiar poziomu, pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego oraz mętności wody nadosadowej. Układ przewodów musi zapewniać możliwość pracy w dowolnej kolejności, tj. osad nadmierny z reaktorów może być kierowany do zagęszczacza lub do komory lub naprzemiennie. Następnie z pierwszego obiektu do drugiego lub wprost do odwadniania. Sposób dystrybucji oraz odbioru do odwadniania ma być realizowany za pomocą zasuw z napędami elektrycznymi. Kolejno osad musi być skierowany nowo zaprojektowanym przewodem do nowoprojektowanej instalacji odwadniania osadu. Będzie ona zlokalizowana w nowym budynku – wspólnie z nową instalacją produkcji nawozu wapnowego. Nawóz kierowany będzie nowym układem przenośników do nowego zadaszonego magazynu, umożliwiającego również podstawienie środków transportu. Odcieki z urządzeń, jak dotychczas, kierowane będą do kanalizacji zakładowej – nie wymaga się projektowania zbiornika retencyjnego. Przewiduje się wymianę nadrzędnego systemu sterowania dla wszystkich istniejących – pozostawianych i nowoprojektowanych urządzeń. W ramach systemu sterowania należy zastosować sieć światłowodową i minimum trzy sterowniki węzłowe (część mechaniczna, reaktory ze stacją dmuchaw i układ odwadniania i produkcji nawozu) połączone z użyciem światłowodowej sieci komunikacyjnej. W ramach zadania należy wykonać projekt nowej dyspozytorni oraz – jeżeli wymagać tego będą przepisy BHP zaplecza administracyjno – socjalnego dla całej obsługi i dozoru oczyszczalni. Projekt musi obejmować również wszystkie sieci, zapewniając pracę powyższych obiektów oraz pełną integrację z istniejącym systemem. W ramach zadania należy również zaprojektować dostosowanie istniejących obiektów, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całej oczyszczalni oraz spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym dotyczących jakości ścieków oraz przepisów bhp związanych z warunkami sanitarnymi personelu. W ogólnym ujęciu rzeczowym zakres kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie obejmował co najmniej wykonanie: • Modernizacji części mechanicznej oczyszczalni – wykonania nowego węzła sitopiaskownika. • Modernizacji układu tłocznego z wykonaniem nowej komory rozdziału ścieków. • Modernizacji i rozbudowy reaktora biologicznego (pod kątem dostosowania do ilości i składu ścieków - na bazie bilansu ścieków). • Wykonania nowego osadnika wtórnego z pompownią recyrkulacji i osadu nadmiernego. • Wykonania nowej stacji dmuchaw. • Renowacji zagęszczacza grawitacyjnego. • Wykonania zbiornika magazynowania osadu. • Wykonania węzła odwadniania osadu i produkcji nawozów. • Wymiany systemu AKPiA i elektroenergetycznego oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW. Uwaga! Zamawiający wymaga w ramach wymiany doprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej. W projekcie należy uwzględnić wszelkie uzgodnienia z Zakładem Energetycznym. • Dostawy wyposażenia i sprzętu jeżdżącego do obsługi węzła osadowego. Zakłada się, że projektowane będą co najmniej następujące nowe obiekty: 1. Węzeł sitopiaskownika. 2. Osadnik wtórny z komorą rozdziału i pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego. 3. Stacja dmuchaw. 4. Komora magazynowania osadu. 5. Budynek odwadniania osadu i produkcji nawozu wraz z magazynem osadu. 6. Układ wody technologicznej. Projekt musi obejmować również wszystkie sieci, zapewniając pracę powyższych i istniejących obiektów oraz pełną integrację z istniejącym systemem, dostosowanie systemu elektroenergetycznego i AKPiA, układu komunikacyjnego, itp. W ramach zadania należy również zaprojektować dostosowanie istniejących obiektów, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całej oczyszczalni oraz spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym dotyczących jakości ścieków. Wykonana inwestycja ma doprowadzić do powstania projektu kompletnej i zdolnej do funkcjonowania oczyszczalni, z pełnym ciągiem oczyszczania ścieków, obróbki osadów, produkcji granulatu - nawozu wapnowego oraz zapleczem, bez konieczności wykonywania żadnych prac ani robót dodatkowych, co oznacza, że Wykonawca musi powyższy spis traktować jedynie jako wymagania minimalne określone przez Zamawiającego. 1. Węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków. 2. Reaktory biologiczne. 3. Układ tłoczny ścieków. 4. Osadniki wtórne z obiektami towarzyszącymi. 5 Stacja dmuchaw. 6. Węzeł zagęszczania i magazynowania osadu. 7. Układ odwadniania i produkcji granulatu z magazynem granulatu. 8. Pompownia i układ wody technologicznej. 9. Obiekty towarzyszące: dyspozytornia, zaplecze, rozdzielnie, itp. 10. Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni. 11. Modernizacja systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb. 12. Wykonanie nowych połączeń technologicznych. 13. Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni. UWAGA! Projekt (w tym systemu elektroenergetycznego, AKPiA i elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW) oraz zagadnienia z nim związane (przedmiary, kosztorysy, itp.) muszą być przygotowane (podzielone) w sposób umożliwiający etapowanie inwestycji, co najmniej: • Część mechaniczna. • Reaktory (w tym podział na części). • Stacja dmuchaw. • Osadniki wtórne z komorami i pompownią towarzyszącą. • Komora magazynowania osadu i zagęszczacz grawitacyjny. • Kompleks odwadniania, granulacji magazynowania osadów. Ostateczny podział na etapy zostanie ustalony z Zamawiającym w trakcie projektowania. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację w zakresie: - wykonania szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury naziemnej i podziemnej obiektu, - wykonania map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami – Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papierowej) w 6 egzemplarzach (w tym 4 składane do organu wydającego pozwolenie na budowę) oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R lub DVD+/-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach przedmiotu zamówienia, ma być przekazana w formacie edytowalnym przez MS Office (Word, Excel) natomiast rysunki przez program CAD (Auto-Cad, Microstation). Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję opracowanej dokumentacji w formacie pdf., - opracowania Planu BIOZ dla projektu, - przygotowania instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni, - przygotowania projektu rozruchu oczyszczalni ścieków, - opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 6 egz. w wersji papierowej + 1egz. w wersji elektronicznej, - opracowania pełnego kosztorysu inwestorskiego 1 egz. w wersji papierowej i przedmiaru robót w 6 egz. w wersji papierowej i 1egz. w wersji elektronicznej, - wystąpienia do Starostwa Powiatu Skarżyskiego i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę (Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane - z późn. zm.), - wystąpienia i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – przeprowadzenie procedury środowiskowej OOŚ, wraz z elektroniczną wersją raportu OOŚ, - opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenie wodno-prawne, - uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000, - uzyskanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, UWAGA: - Wszystkie projekty muszą zawierać instrukcje obsługi, eksploatacji i bezpieczeństwa pracy zgodnie z przepisami prawa, oraz uzgodnienia z Zamawiającym. - Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienie do reprezentowania. - Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. - W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca prowadził będzie nadzór autorski. Projekt musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy Pzp: W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp: Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób: posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: -1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – koordynator projektu.

  II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
  Dodatkowe kody CPV:71250000-5
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  data zakończenia: 31/03/2018

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe o wartości minimum 185 000,00 złotych brutto (każda) obejmujące swym zakresem projekt na budowę lub przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków biologiczno – mechanicznej o przepustowości nie mniejszej niż Qśr.d. 3000 m3/d. , w tym jedna zrealizowana (zakończona z wynikiem pozytywnym) do czasu terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. 2) Wykonawca dysponował będzie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: warunki minimalne : -3 osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w tym 1 osoba z min. 10-letnim doświadczeniem biorąc pod uwagę datę uzyskania uprawnień budowlanych. -1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. -1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej; -1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; -1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy e) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a). Wykazu usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te ostały wykonane, z załączeniem dowodów, czy usługi projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o wykonaniu ich zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokument wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Jednocześnie należy dołączyć dokument potwierdzający zrealizowanie z wynikiem pozytywnym (osiągnięcie efektu ekologicznego) zadania na podstawie projektu wykazanego w załączniku nr 4 do SIWZ (oświadczanie/poświadczenie lub inny dokument wystawiony przez Zamawiającego). b). Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości oraz kierowanie usługami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień – data uzyskania, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1) Formularz ofertowy, 2) Koncepcja proponowanej technologii oczyszczalni wraz z opisem i wstępnym kosztorysem uproszczonym w tym ciągu osadowego wraz z podaniem szacunkowego kosztu wytworzenia 1 tony produktu końcowego tj. granulat (nawóz itp.) - podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 3) Harmonogram rzeczowo – finansowy – należy wypełnić druk – załącznik nr 8 do SIWZ, zgodnie z przedstawioną ofertą, 4) Dokument potwierdzający wpłatę wadium, 5) Oświadczenia: a) Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy załączonej do niniejszej specyfikacji, b) Oświadczenia o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert, c) Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną, d) Informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też za pomocą podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego, który wykonywany będzie przez podwykonawcę, wraz z jego nazwą i adresem w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.), e) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  tak,
  Informacja na temat wadium
  5000,00 PLN

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Aukcja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu


  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  cena 60
  termin realizacj 10
  doświadczenie osób kluczowych do realizacji zamówienia 30

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Licytacja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu


  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 2) Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega zmianie w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów prawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana taka może nastąpić nie częściej niż raz w roku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zaistnienie tej przesłanki. 3) Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega zmianie w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana taka może nastąpić nie częściej niż raz w roku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zaistnienie tej przesłanki. 4) Do czasu zakończenia wykonywania usług, Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. 5) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie. 2. Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużenia w przypadku: 1) Wystąpienia zmian będących następstwem przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień od właściwych organów lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów. 3) Braku możliwości realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania realizacji usługi przez Zamawiającego. 4. Ponadto na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może: a. dokonać zmiany Podwykonawcy, b. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, c. zrezygnować z udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, d. powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 6. Zmiany, o których mowa w ustępach 1,2 dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 28/12/2016, godzina: 09:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:


  Suchedniów 2016-12-15 Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów mgr inż. Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2016-12-15 1511
  Data upublicznienia: 2016-12-15
  Art. czytany: 3498 razy

  » HARMONOGRAM - rozmiar: 87040 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » INFORMACJA art.86,ust.5 - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » MAPA 1 DO ODPOWIEDZI 2,3 - rozmiar: 2783092 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » MAPA 2 DO ODPOWIEDZI 2,3 - rozmiar: 1455026 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » MAPA DO ODPOWIEDZI 2,3 - rozmiar: 2808884 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » MAPA SYT.WYS. - rozmiar: 2847044 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2,3 - rozmiar: 38494 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - rozmiar: 113664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OPERAT AKTUALNY - rozmiar: 19276924 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OPIS ZGK - rozmiar: 120087 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » SCHEMAT OCZYSZCZALNI - OBECNY - rozmiar: 1557653 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 494080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Sprostowanie Formularza Ofertowego - rozmiar: 102400 bajtów
  Typ pliku: "application/msword"
  » ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NR 1 - rozmiar: 1107144 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów