(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA OŚWIETLENIA UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE

  BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE (odcinek od skrzyżowania z ul. Langiewicza do wysokości ul. Poziomkowej – strona wschodnia).

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700, ul. ul. Fabryczna 5, 26130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I. 3) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  nie
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów - sekretariat


  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

  BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE (odcinek od skrzyżowania z ul. Langiewicza do wysokości ul. Poziomkowej – strona wschodnia).

  Numer referencyjny: GNI.OS.2016
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  I. Lokalizacja inwestycji :
  GMINA SUCHEDNIÓW
  ul. Stokowiec (działki nr ewid. geod. 326/1, 309/7)
  26-130 Suchedniów
  powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

  II.Opis przedmiotu zamówienia :
  OPIS TECHNICZNY:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
  BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE (odcinek od skrzyżowania z ul. Langiewicza do wysokości ul. Poziomkowej – strona wschodnia).
  ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI
  Zakres robót obejmuje budowę odcinka oświetlenia ulicznego w oparciu o podbudowę słupową typu CS60-100/4 z oprawami LED 35W wykonanymi w II klasie ochronności.
  Roboty ziemne ręczne – 63,00m3.,
  Słup oświetleniowy typ CS60-100/4 + fundament F-150 – 6,00 kpl.,
  Oprawa oświetlenia drogowego typ PHILIPS BGP303 LED35 – 35W – 6,00 szt.,
  Kabel YAKY 4x35mm2 – 210,00 mb.,
  Przewód YDY 2x1,5mm2 – 72,00m,
  Zestaw uziemiający fi 18mm – 6,00kpl.,
  Bednarka 25x4 – 166,00m.,
  Rura osłonowa DVK 75 – 180,00m.,
  Rura osłonowa SRS 75 – 7,00m.,
  Folia niebieska – 190,00m.
  Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza – teren Gminy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna , teren zamknięty PKP Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie – siedziba Lublin – ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin ) – 2kpl.
  Dokonanie odbiorów i przestrzeganie warunków PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku-Kamiennej Nr o2/2016, PKP S.A. Nr KNLu4.6141.116.2016.MG/3,

  Organizacja ruchu na czas budowy – zabezpieczy Wykonawca robót. Przejezdność na drogach (organizację ruchu) zapewni Wykonawca robót.
  Dokonanie odbiorów i przestrzeganie warunków PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku-Kamiennej Nr o2/2016, PKP S.A. Nr KNLu4.6141.116.2016.MG/3,
  Wykonanie operatu powykonawczego (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, projekt powykonawczy, atesty – świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających).
  Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.
  UWAGA:
  POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI , OPISEM, PRZEDMIAREM ROBÓT , OBMIARAMI WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
  Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.
  Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień –
  KOD CPV GŁÓWNY:
  45316110-9 Roboty budowlane w zakresie instalowania drogowego sprzętu oświetleniowego.
  KODY CPV POZOSTAŁE:
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
  45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznej.


  II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
  Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231400-9

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  data zakończenia: 31/10/2016

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest:
  1/ Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch robót z zakresu budowy oświetlenia ulicznego na podbudowie słupowej o wartości minimum 40 tys. zł każda.
  W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości robót w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
  2/ Dysponowanie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: wskazać osobę, która będzie kierowała robotami w branży sieci elektrycznych zewnętrznych w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
  W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  tak
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
  5/ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

  b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1)formularz ofertowy,

  2)harmonogram rzeczowo finansowy – należy wypełnić druk załączony do SIWZ zgodnie z przedstawioną ofertą
  i kosztorysami,
  3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów (dokument pomocniczy), projektów budowlanych, wizji lokalnej, SIWZ i obowiązujących przepisów.

  4)dokument potwierdzający wpłatę wadium,

  5) oświadczenia :
  a/Oświadczenie o zapoznaniu się projektem, terenem.
  b/Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy załączonej do niniejszej specyfikacji
  c/Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.
  d/Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną
  e/Informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też za pomocą
  podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego który wykonywany będzie przez podwykonawcę, wraz
  z jego nazwą i adresem w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
  ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
  z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych
  w art. 22a ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny
  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
  postępowania o udzielenie zamówienia.).
  f/ Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
  u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
  świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  tak,
  Informacja na temat wadium
  1000,00 zł. słownie: tysiąc zł.

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Nie dotyczy.IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy.

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  nie dotyczy.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  CENA 100  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  nie dotyczy.

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  nie dotyczy.
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  nie dotyczy.
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  nie dotyczy.
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla województwa świętokrzyskiego podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych. 3. Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ , ulega wydłużeniu w przypadku: 1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; 3) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia; 4) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; 5) konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego 6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 4. Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. 5. W przypadku, o których mowa w ust.3) zmiana terminu wykonania świadczenia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. 6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 7. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8. Zmiany, o których mowa w ustępach 1,2,3,4 dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 22/09/2016, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:


  Suchedniów 2016-09-14 Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów – mgr inż. Cezary Błach  Data wprowadzenia: 2016-09-14 1326
  Data upublicznienia: 2016-09-14
  Art. czytany: 3311 razy

  » HARMONOGRAM - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » INFORMACJA art. 86, ust. 5 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » MAPY PROJEKT - rozmiar: 2732586 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OPIS PROJEKT - rozmiar: 4414871 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PRZEDMIAR I STWiOR - rozmiar: 4706396 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 520704 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów