(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» oświadczenie majątkowe - Dariusz Miernik
» Oświadczenie majątkowe - Lidia Frątczak
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.13.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GG-II.6821.3.15.2023
» Krzysztof Adamiec - oświadczenie majątkowe
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 19.08.2016 R.

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 151889-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suchedniów
  Lokalizacja inwestycji : GMINA SUCHEDNIÓW, 26-130 Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie OPIS TECHNICZNY: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2017 ORAZ ZORGANIZOWANIE PSZOK
  DO 31.12.2016 R.
  Termin składania ofert: 2016-08-29
  ________________________________________
  Numer ogłoszenia: 186659 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151889 - 2016 data 22.07.2016 r.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, fax. 041 2543485.
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: str.3, 2.1)C.d)e), str. 9 Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiorem zostaną objęte: - odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne), - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (u źródła) z podziałem na frakcje: tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, zużyte opony, popiół, odpady ulegające biodegradacji. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych mających zostać odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy wynosi: 1 748,6 Mg z podziałem na następujące frakcje:DANE DO WYCENY OFERTY: Papier i tektura - zabudowa jedno i wielorodzinna - 7,3 Mg, PSZOK - 1,2 Mg, Razem - 8,5 Mg; Tworzywa sztuczne - zabudowa jedno i wielorodzinna - 108,18 Mg, PSZOK - 2,82, Razem - 111,0 Mg; Opakowania szklane i szkło - zabudowa jedno i wielorodzinna - 54,42 Mg, PSZOK - 3,58 Mg, Razem - 58,0 Mg; Odpady wielkogabarytowe - zabudowa jedno i wielorodzinna - 3,6 Mg, PSZOK - 4,08 Mg, Razem - 7,68 Mg; Zużyte opony - zabudowa jedno i wielorodzinna - 14,0 Mg, PSZOK - 1,6 Mg, Razem - 15,6 Mg; Popiół - zabudowa jedno i wielorodzinna - 38,4 Mg, PSZOK - 3,6 Mg, Razem - 42,0 Mg; Odpady ulegające biodegradacji - zabudowa jedno i wielorodzinna - 13,0 Mg, PSZOK - 0,8 Mg, Razem - 13,8 Mg; Zmieszane odpady komunalne - zabudowa jedno i wielorodzinna - 1426,38 Mg; Leki inne (przeterminowane) - PSZOK - 0,22 Mg; Baterie i akumulatory - PSZOK - 0,3 Mg; Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki - PSZOK - 4,5 Mg; Inne zużyte urządzenia elektryczne - PSZOK - 4,0 Mg; Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie - zabudowa jedno i wielorodzinna - 30,0 Mg, PSZOK - 5,1 Mg, Razem - 35,1 Mg; Chemikalia - PSZOK - 0,12 Mg; Inne odpady nie ulegające biodegradacji - zabudowa jedno i wielorodzinna - 20,0 Mg, PSZOK - 1,4 Mg, Razem - 21,4 Mg; RAZEM: ZABUDOWA JEDNO I WIELORODZINNA - 1715,28 MG, PSZOK - 33,32 MG, RAZEM - 1748,6 MG.UWAGA: Przedstawione ilości odpadów komunalnych wyliczone zostały na podstawie dokumentów przekazania odpadów stanowiących załącznik do faktur za okres ostatnich 12-mcy poprzedzających niniejsze postępowanie i służą do oszacowania wartości zamówienia oraz określenia przedmiotu i zakresu zamówienia. Okres rozliczeniowy - miesięczny (za wykonaną usługę - koniec każdego miesiąca rozliczeniowego). Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowić będzie 1/12 ceny ryczałtowej brutto Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa ryczałtowa. d) Inne wymagania stawiane Wykonawcy: - Zorganizowanie PSZOK na terenie wskazanym przez Zamawiającego. - Utrzymywanie czystości i porządku na terenie PSZOK, poprzez bieżące sprzątanie terenu oraz - w przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie, w przypadku wystąpienia śliskości jej usuwanie. - Zapewnienie kontaktu telefonicznego z obsługą PSZOK w czasie otwarcia - dla wszystkich mieszkańców oraz Zamawiającego, a także poza godzinami otwarcia PSZOK - dla Zamawiającego. - Wykonawca opracuje regulamin działania PSZOK-u i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. - W ramach prowadzenia PSZOK Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia jego funkcjonowania na jego terenie zamontować monitoring, z którego dane powinny być przechowywane z możliwością ich odczytywania co najmniej 7 dni wstecz. - Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zadania Wykonawca przygotowany był na przyjęcie zorganizowanych grup osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) i prezentacje funkcjonowania PSZOK oraz udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego, a niewymagających potwierdzenia odbioru. e) Zorganizowanie PSZOK musi nastąpić do 31.12.2016 r. f) Prowadzenie PSZOK będzie realizowane przez Wykonawcę od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r..
  • W ogłoszeniu powinno być: Lokalizacja inwestycji : GMINA SUCHEDNIÓW, 26-130 Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie OPIS TECHNICZNY: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2017 ORAZ ZORGANIZOWANIE PSZOK DO 31.12.2016 R. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiorem zostaną objęte: - odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne), - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (u źródła) z podziałem na frakcje: tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, zużyte opony, popiół, odpady ulegające biodegradacji. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych mających zostać odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy wynosi: 1 748,6 Mg z podziałem na następujące frakcje: DANE DO WYCENY OFERTY: Papier i tektura - zabudowa jedno i wielorodzinna - 7,3 Mg, PSZOK - 1,2 Mg, Razem - 8,5 Mg; Tworzywa sztuczne - zabudowa jedno i wielorodzinna - 108,18 Mg, PSZOK - 2,82, Razem - 111,0 Mg; Opakowania szklane i szkło - zabudowa jedno i wielorodzinna - 54,42 Mg, PSZOK - 3,58 Mg, Razem - 58,0 Mg; Odpady wielkogabarytowe - zabudowa jedno i wielorodzinna - 3,6 Mg, PSZOK - 4,08 Mg, Razem - 7,68 Mg; Zużyte opony - zabudowa jedno i wielorodzinna - 14,0 Mg, PSZOK - 1,6 Mg, Razem - 15,6 Mg; Popiół - zabudowa jedno i wielorodzinna - 38,4 Mg, PSZOK - 3,6 Mg, Razem - 42,0 Mg; Odpady ulegające biodegradacji - zabudowa jedno i wielorodzinna - 13,0 Mg, PSZOK - 0,8 Mg, Razem - 13,8 Mg; Zmieszane odpady komunalne - zabudowa jedno i wielorodzinna - 1426,38 Mg; Leki inne (przeterminowane) - PSZOK - 0,22 Mg; Baterie i akumulatory - PSZOK - 0,3 Mg; Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki - PSZOK - 4,5 Mg; Inne zużyte urządzenia elektryczne - PSZOK - 4,0 Mg; Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie - zabudowa jedno i wielorodzinna - 30,0 Mg, PSZOK - 5,1 Mg, Razem - 35,1 Mg; Chemikalia - PSZOK - 0,12 Mg; Inne odpady nie ulegające biodegradacji - zabudowa jedno i wielorodzinna - 20,0 Mg, PSZOK - 1,4 Mg, Razem - 21,4 Mg; RAZEM: ZABUDOWA JEDNO I WIELORODZINNA - 1715,28 MG, PSZOK - 33,32 MG, RAZEM - 1748,6 MG. UWAGA: Przedstawione ilości odpadów komunalnych wyliczone zostały na podstawie dokumentów przekazania odpadów stanowiących załącznik do faktur za okres ostatnich 12-mcy poprzedzających niniejsze postępowanie i służą do oszacowania wartości zamówienia oraz określenia przedmiotu i zakresu zamówienia. Okres rozliczeniowy - miesięczny (za wykonaną usługę - koniec każdego miesiąca rozliczeniowego). Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowić będzie 1/12 ceny ryczałtowej brutto Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa ryczałtowa. 1. Dane dotyczące Gminy Suchedniów, istotne z punktu widzenia zamówienia: 1) łączna liczba mieszkańców Gminy Suchedniów na dzień 30.06.2016 r. wynosi - 10 349 z czego śmieci odbierane są od 8490 osób wg złożonych deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2) liczba gospodarstw domowych wynosi - 3485 z czego 2645 w zabudowie jednorodzinnej oraz 840 w zabudowie wielorodzinnej 3) liczba budynków jednorodzinnych zamieszkanych wynosi - 2402 4) liczba budynków wielorodzinnych - 30 5) długość dróg na terenie gminy wynosi łącznie: Drogi gminne - 57,00 km, Drogi powiatowe - 12,50 km, Drogi wojewódzkie - 6,60 km 2. Zakres usług: 1) Odbiór odpadów komunalnych odbywać ma się według następujących zasad: A. ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obwiązywał będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) Zmieszane odpady komunalne: Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 120 l (pojemniki zapewni właściciel nieruchomości). b) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w systemie workowym będą gromadzone w workach w następujących kolorach: - KOLORZE ŻÓŁTYM - odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, worek 120 l - KOLORZE BIAŁYM - opakowania szklane bezbarwne, worek 120 l - KOLORZE RÓŻOWYM - opakowania szklane kolorowe, worki 120 l - KOLORZE NIEBIESKIM - opakowania z papieru i makulatura, worki 120 l - KOLORZE ZIELONYM - odpady ulegające biodegradacji, worki 120 l - POPIÓŁ - pojemnik metalowy 120 l (zapewnia właściciel nieruchomości); c) opony; d) odpady wielkogabarytowe. UWAGA: W ramach wykonywanej usługi worki do selektywnego zbierania odpadów zapewnia i dostarcza WYKONAWCA usługi. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych regulował będzie podany niżej harmonogram: 1 i 3 poniedziałek roboczy każdego miesiąca: ul. Langiewicza, Przechodnia, Graniczna, Jarzębinowa, Wspólna, Źródłowa, Słoneczna i Mostki. 1 i 3 wtorek roboczy każdego miesiąca: ul. Warszawska, Harcerska, Partyzantów, Młynarska, Jodłowa, Świerkowa, Wrzosowa, Kielecka, Kopalniana, Zagórska, Topolowa, Warszawska - Gajówka Rejów. 1 i 3 środa robocza każdego miesiąca: ul. Bodzentyńska, Ogrodowa, Pasternik, Żeromskiego, Krzyżka, Ostojów. 1 i 3 czwartek roboczy każdego miesiąca: ul. Berezów, Koszykowa, Sosnowa, Sportowa, Choroszewskiego, Leśna, Józefów, Placowa, Michniów. 1 i 3 piątek roboczy każdego miesiąca: ul. Stokowiec, Szeroka, Bugaj, Cmentarna, Dawidowicza, Niska, Dworcowa, Staszica, Traugutta, Gajzlera, Szarych Szeregów, Kościelna, Przejściowa, Powstańców 1863 r., Os. Piłsudskiego, Fabryczna, Spokojna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Jagodowa. 1 i 3 sobota robocza każdego miesiąca: ul. Kościuszki, Krótka, E. Peck, Poziomskiego, Słowackiego, Suchyni, Os. Jasna I, Os. Jasna II, Mickiewicza, Nowa, Jasna. Opakowania plastikowe: każdy ostatni roboczy piątek miesiąca. Opakowania szklane: ostatni roboczy czwartek kwartału. Odpady ulegające biodegradacji w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Popiół: w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień - w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Odpady wielkogabarytowe: dwa razy w roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. Opakowania z papieru i makulatura: dwa razy w roku ostatni roboczy wtorek półrocza. Opony: ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopad. Odbiór odpadów odbywał się będzie sprzed posesji. Odpady budowlane: odpłatnie jak w PSZOK. B. ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system pojemnikowy. a) Zmieszane odpady komunalne: Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach w ilości 40 szt. o pojemności 1100 l, które zostaną ustawione w 10 altankach lub w miejscach utwardzonych obok altanek. Pojemniki koloru ciemnego - częstotliwość wywozu dwa razy w tygodniu (wtorek - piątek). Pojemniki o których mowa w pkt. II lit. a - zapewnia na czas wykonywania usługi WYKONAWCA usługi. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników: - KOLOR BIAŁY - pojemnik na szkło bezbarwne - 10 szt. o pojemności 1100 l po jednej do każdej altanki częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu drugi i ostatni roboczy czwartek - KOLOR RÓŻOWY - pojemnik na szkło kolorowe - 10 szt. o pojemności 1100 l po jednej do każdej altanki częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu drugi i ostatni roboczy czwartek - KOLOR NIEBIESKI - pojemnik na papier - 10 szt. o pojemności 1100 l po jednej do każdej altanki częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu ostatni roboczy wtorek - KOLOR ŻÓŁTY - pojemnik na tworzywa sztuczne - 20 szt. o pojemności 1100 l po dwie do każdej altanki. częstotliwość wywozu 3 razy w miesiącu pierwszy, trzeci i ostatni roboczy piątek Pojemniki o których mowa w pkt. II lit. b - zapewnia na czas wykonywania usługi WYKONAWCA usługi. c) opony - ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada d) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywał poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przy altankach. e) odpady budowlane: odpłatnie jak w PSZOK. Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. C. PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH. a) PSZOK jest elementem uzupełniającym system zbierania selektywnego odpadów komunalnych. Do punktu mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddawać odpady wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r., tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ww. ustawy. Do PSZOK mogą być oddawane przez właścicieli nieruchomości i mieszkańców budynków wielorodzinnych odpady budowlane odpłatnie zgodnie z regulaminem obowiązującym w okresie jego prowadzenia. Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia w związku z powyższym Gmina nie będzie ponosić kosztów wywozu i utylizacji tych odpadów. Zamawiający szacuje, że do PSZOK w skali jednego roku będą trafiać następujące ilości poszczególnych odpadów: Papier i tektura - 1,20 Mg; Tworzywa sztuczne - 2,82 Mg; Szkło - 3,58 Mg; Popiół - 3,60 Mg; Biodegradowalne - 0,80 Mg; Chemikalia - 0,12 Mg; Wielkogabarytowe - 4,08 Mg; Zużyte opony - 1,60 Mg; Leki inne (przeterminowane) - 0,22 Mg; Baterie i akumulatory - 0,30 Mg; Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki - 4,50 Mg; Inne zużyte urządzenia elektryczne - 4,00 Mg; Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie - 5,10 Mg; Inne odpady nie ulegające biodegradacji - 1,40 Mg; Razem - 33,32 Mg Ilości odpadów w PSZOK zostały przyjęte na podstawie informacji o odebranych odpadach oraz oszacowaniu możliwej ilości trafiającej do PSZOK. Podane wyżej dane należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Suchedniów i dostarczonych do PSZOK nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie na plus lub na minus. b) Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: - Odpowiedzialność za transport do instalacji przetwarzania oraz za organizację zagospodarowania zebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wymienionych powyżej dostarczonych przez mieszkańców Gminy Suchedniów zgodnie z katalogiem odpadów. - Zapewnienie obsługi obiektu i następującego czasu działania punktu: PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy i powinien być czynny minimum dwa razy w tygodniu, w tym w sobotę, w godzinach 10:00-14:00. c) Zamawiający wymaga, aby z prowadzonych czynności w PSZOK składane były comiesięczne sprawozdania, zawierające następujące dane: - nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK, - imię i nazwisko osoby pracującej przy obsłudze PSZOK, - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania, - nr telefonu kontaktowego do pracownika i osoby odpowiedzialnej, - okres, za który sprawozdanie jest składane, - ewidencja właścicieli nieruchomości, którzy dostarczyli odpady do PSZOK, - ewidencja odpadów przyjętych do PSZOK z określeniem rodzaju i ilości przyjętych odpadów, - informacje o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania oraz kosztów poniesionych na ten cel jak również zysków z tytułu sprzedaży odpadów. Sprawozdanie miesięczne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. d) Inne wymagania stawiane Wykonawcy: - Zorganizowanie PSZOK na terenie wskazanym przez Zamawiającego. - Utrzymywanie czystości i porządku na terenie PSZOK, poprzez bieżące sprzątanie terenu oraz - w przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie, w przypadku wystąpienia śliskości jej usuwanie. - Zapewnienie kontaktu telefonicznego z obsługą PSZOK w czasie otwarcia - dla wszystkich mieszkańców oraz Zamawiającego, a także poza godzinami otwarcia PSZOK - dla Zamawiającego. - Wykonawca opracuje regulamin działania PSZOK-u i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. - W ramach prowadzenia PSZOK Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia jego funkcjonowania na jego terenie zamontować monitoring, z którego dane powinny być przechowywane z możliwością ich odczytywania co najmniej 7 dni wstecz. - Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zadania Wykonawca przygotowany był na przyjęcie zorganizowanych grup osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) i prezentacje funkcjonowania PSZOK oraz udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego, a niewymagających potwierdzenia odbioru. e) Zorganizowanie PSZOK musi nastąpić do 31.12.2016 r. f) Prowadzenie PSZOK będzie realizowane przez Wykonawcę od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2) Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Suchedniów do instalacji tj. instalacji w zakresie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich ul. Łazienna 8. W przypadku, gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, odpady te winny być przekazywane do instalacji zastępczych wskazanych w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. 3) Wykonawca może udostępnić zainteresowanym właścicielom nieruchomości pojemniki na podstawie zawierania z właścicielami nieruchomości umów wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia żadnych kosztów przez Gminę z tego tytułu. 4) Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, które są w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. 5) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Suchedniów. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji - wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. UWAGA: Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie, w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Suchedniów. 6) Transport odpadów segregowanych (u źródła) do miejsca segregacji w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych, musi odbywać się z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami. 7) Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów. Ilość odpadów winna być podana w Mg w rozbiciu na poszczególne miesiące kwartału. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - zmieszane, segregowane oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. 8) Wykonawca pod żadnym pozorem nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych selektywnie z odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny. 9) Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełniania przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go Zamawiającemu w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. 3. Wymagania formalne: 1) Wykonawca obowiązany jest w dniu składania oferty do spełnienia następujących wymagań: a. posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Suchedniów, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b. posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymogów art. 32 i art. 33 ustawy o odpadach, przy czym wymóg ten nie jest obowiązkowy, gdy Wykonawca posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie, o którym mowa w art. 26 ustawy, c. posiadania zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanych przez Wykonawcę pojazdów i urządzeń oraz bazy magazynowo - transportowej wraz z określeniem stawianych im wymagań: 1) Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową, usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Suchedniów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 2) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: - w posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - pojazdy do odbierania odpadów były w pełni sprawne, posiadały aktualne badania techniczne, były dopuszczone do ruchu, - pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, - wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące, bazujące na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiające weryfikację tych danych, - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 3) Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: - dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp., w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, - okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, - ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu postępowania z odpadami: 1) Wymagania przy postępowaniu z poszczególnymi rodzajami odpadów: Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Suchedniów do instalacji tj. instalacji w zakresie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich ul. Łazienna 8. W przypadku, gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, odpady te winny być przekazywane do instalacji zastępczych wskazanych w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) następujących frakcji odpadów: papier, tworzywa sztuczne i szkło. W przypadku nie wywiązania się z niniejszego obowiązku na Wykonawcę nałożona zostanie kara umowna określona w projekcie umowy z Wykonawcą stanowiącym załącznik do SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do odzysku surowców wtórnych. 4) Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  mgr inż. Cezary Błach
  23.08.2016 r.


  Data wprowadzenia: 2016-08-23 1313
  Data upublicznienia: 2016-08-23
  Art. czytany: 4440 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów