(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA : DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

  “Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego,
  z podwójną kabiną na ramie - w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

  I. Nazwa i adres Zamawiającego

  Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Kościelna 21
  26-130 Suchedniów
  telefon : 41/2543101
  faks : 41/2544692
  NIP: 663-187-13-74
  adres strony internetowej: zgksuchedniow.pl
  e-mail: [email protected]
  godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

  Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie pn. “Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego, z podwójną kabiną na ramie - w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”


  II. Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.


  III. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego
  z podwójną kabiną na ramie, minimum 6-cio osobowego, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2015r. lub 2016r., na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Suchedniowie.
  2. Okres płatności za korzystanie z przedmiotu zamówienia wynosić będzie 36 rat (3 lata).
  3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 1 do niniejszych warunków.
  4. Przedmiot zamówienia musi spełniać także wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
  5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego, wyposażony w ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych panujących w dniu dostawy.
  6. Planowany termin wykonania zamówienia: 60 dni.
  7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami i na zasadach określonych w projektach umowy stanowiących załączniki nr 3 i 4 do niniejszych warunków.
  8. Umowy, które będą podpisane w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, będą zawierały wszystkie zapisy podane w projektach umowy, stanowiących załączniki Nr 3 i 4 do niniejszych warunków zamówienia z uwzględnieniem treści oferty.

  Opis sposobu przygotowania ofert i informacje dotyczące terminu składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki
  i dokumenty należy sporządzić według wzorów i wymogów Opisu warunków zamówienia.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie pismem czytelnym, długopisem lub nieścieralnym atramentem.
  3. Oferta musi być sporządzona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków. Sporządzenie oferty na innym wzorze spowoduje odrzucenie oferty.
  4. Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny być podpisane przez Wykonawcę - osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli, zgodnie
  z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi lub pełnomocników upoważnionych
  do występowania w imieniu Wykonawcy.
  Wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób.
  Oferta niepodpisana lub podpisana przez osobę nieupoważnioną zostanie odrzucona.
  5. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny
  lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
  6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie
  i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

  8. Na ofertę składają się:
  1) Formularz oferty (załącznik nr 2 do Opisu warunków zamówienia) wraz z opisem technicznym samochodu (załącznik nr 1 do oferty) oraz formularzem opłat leasingowych (załącznik nr 2 do oferty) - wymagana forma dokumentu – oryginał,
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
  o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
  – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
  – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  5) Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza;
  6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
  w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza.

  9. Forma dokumentów: dokumenty winne być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
  na każdej stronie poświadczanego dokumentu.
  10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  Koperta winna być zaadresowana na:
  Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Kościelna 21
  26-130 Suchedniów

  oraz opatrzona napisem:
  Oferta na zadanie pn. “Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego, z podwójną kabiną na ramie - w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”
  z dopiskiem nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 15.03.2016r.

  12. Oferty sporządzone ściśle według określonych powyżej wymagań należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 w Suchedniowie – kasa zakładu do dnia 15.03.2016r. do godziny 10:00.

  13. Kryterium oceny ofert - cena - 100%.

  Suchedniów 07.03.2016 Kierownik ZGK - Stanisław Dymarczyk  Data wprowadzenia: 2016-03-07 1304
  Data upublicznienia: 2016-03-07
  Art. czytany: 3256 razy

  » odpowiedź na pytanie 1 - rozmiar: 111367 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » odpowiedź na pytanie 2 - rozmiar: 111311 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » odpowiedź na pytanie nr 3 - rozmiar: 164404 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » opis warunków - rozmiar: 76288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » POPRAWIONY OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA - rozmiar: 70656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - rozmiar: 112420 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 1 do oferty - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 1 do warunków - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 do oferty - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 do warunków - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3 do warunków - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 do warunków - rozmiar: 45568 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów