(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROBOTY DROGOWE

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Suchedniów: PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA, PRZEBUDOWA I REMONT ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW
  Numer ogłoszenia: 347722 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA, PRZEBUDOWA I REMONT ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ulicy Gajzlera - roboty wykończeniowe-plantowanie, humusowanie, obsiew trawą - 100,00m2, -oznakowanie pionowe, -wymiana obróbki z kostki betonowej gr. 8cm. studni kanalizacyjnych - 4,00 szt. -przełożenie kostki brukowej gr. 8cm - 8,00 m2 - przełożenie kostki w celu likwidacji zastoisk wody przy posesji nr 11 i 16. Przebudowa ulicy Kościelna - 258,65 mb., klasa techniczna drogi -L, prędkość projektowa Vp-30km/h, obciążenie na oś - 115 kN, kategoria ruchu - KR3, szerokość jezdni 6,0 m. Doprofilowanie podbudowy klińcem kamiennym. Konstrukcja jezdni nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR 3 /warstwa wiążąca 7 cm, ścieralna 5 cm/ - 1560,00 m2 wymiana krawężnika 15/30 /uszkodzenie mechaniczne - 11,00mb., połączenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm ul. Gajzlera z ul. Kościelną - 11,00 m2, roboty wykończeniowe plantowanie, humusowanie, obsiew trawą - 450,00m2. Oznakowanie poziome ul. Kościelna - P7a - 2szt., P 4 - 4 szt., P 1e - 1szt., P 13 - 1szt., P10 - 2szt, i pionowe ul. Kościelna, Gajzlera - A7 - 2szt., A20 - 1szt., B2 - 2szt., B 21 - 1 szt., B 22 - 1szt., C2 - 1szt., D1 - 3szt., D3 - 2szt., D4a - 1 szt., D4b - 1 szt., T 6a - 2 szt. D6 - 6szt. Remont ul. Kościelnej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Bugaj do skrzyżowania z ul. Gajzlera km 0+000,00 do km 0+435,00 odcinek długości 435,00 mb. - szerokość jezdni- 6,00 m- 6,50 m. Odcinek ulicy Kościelnej w Suchedniowie przewidziany do remontu został zaklasyfikowany do klasy technicznej L. Kategoria obciążenia ruchem KR3. Planowany remont będzie wykonywany na działce ewidencyjnej nr 3911/4, gmina Suchedniów, miejscowość Suchedniów, obręb 1 Suchedniów. Przyjęto następującą technologię remontu - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio gr. 3 cm - lokalne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC 11S gr.4 cm - 2996,00m2 , wymiana uszkodzonych krawężników 15/30/100 - 313,00m2, obrzeży 6/20/100 - 257,00m2 i chodników kostka brukowa betonowa gr. 8cm - 418,00m2, oznakowanie poziome /linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych -40,00m2/. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych ul. Kościelna -przebudowę słupa kolidującego z planowanym chodnikiem wraz z przeniesieniem kabla rozdzielczego i abonenckiego - 1kpl. Organizacja ruchu na czas budowy - zabezpieczy Wykonawca robót. Przejezdność na drogach /organizację ruchu/ zapewni Wykonawca robót. Wykonanie operatu powykonawczego /dziennik budowy, projekt powykonawczy, atesty ,świadectwa, deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających/. Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. UWAGA obsługę geodezyjną zadania /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/ - 1kpl. /dotyczy ul. gajzlera i kościelnej/ zapewni zamawiający /gmina suchedniów/. pozycje przedmiarowe wskazujące na ten zakres należy pozostawić bez wyceny. UWAGA pozostałe roboty oraz materiały zgodnie z projektami budowlanymi, warunkami technicznymi , opisem, przedmiarem robót , obmiarami własnymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia..
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.23.00-5, 45.11.12.91-4.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 8000,00 zł.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz robót budowlanych z okresu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimum dwa zadania z zakresu budowy dróg o nawierzchni ulepszonej wraz z robotami towarzyszącymi o wartości 300000,00 zł. każde.
  III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - ( minimalne wymagania osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi).
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3.2)
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1 - Cena - 95
  2 - Gwarancja/rękojmia - 5
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, znaleziska archeologiczne, c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) Zmiany będące następstwem przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień od właściwych organów lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu b) Zamawiający może w każdym czasie zgłaszać pisemnie uwagi lub życzenia, które jedynie uszczegóławiają wcześniejsze ustalenia Stron, nie prowadząc do ich zmiany. Zmiany zaś to nowe decyzje w kwestiach, które wcześniej były uzgodnione inaczej. c) W każdym czasie Zamawiający może żądać zmian dotyczących zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy. d) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót, e) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy f) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) Zmianą stawki podatku VAT, b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje, c) Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; d) Zmianą zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: - konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, - podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością, - wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, - podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Suchedniów ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów pokój 210 tel. 412543485.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2016 godzina 09:30, miejsce: Gmina Suchedniów - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów II piętro - pok. 210.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Suchedniów 2015-12-18 Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów mgr inż. Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2015-12-18 1244
  Data upublicznienia: 2015-12-18
  Art. czytany: 4134 razy

  » GEOTECHNIKA - rozmiar: 20921918 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » HARMONOGRAM - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - rozmiar: 803766 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - rozmiar: 2016355 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PROJEKT DROGOWY - rozmiar: 67658770 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » PRZEDMIARY ROBÓT (dokumenty pomocnicze do wyceny) - rozmiar: 53518 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA - rozmiar: 2494988 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 312832 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SPEC. TECH. - rozmiar: 534354 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI - rozmiar: 61123030 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWOiR DROGI1 - rozmiar: 43843276 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWOiR DROGI2 - rozmiar: 73779034 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWOiR DROGI3 - rozmiar: 37219325 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » TELEKOMUNIKACJA - rozmiar: 13175408 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów