(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Stanowisko ds. edukacji
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
Ilość wiadomości z działu 'Stanowisko ds. edukacji': 1
STANOWISKO DS. EDUKACJI

Stanowisko ds. edukacji realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Beata Kaszuba – Inspektor ds. edukacji
pokój nr 201,
tel. 41 25-43-186 lub 41 25-43-250 wew. 60
e-mail: [email protected]

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. edukacji należy w szczególności:
1. Ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2. Zapewnianie sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych,
3. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
4. Analizowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego.
5. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz koordynacja działań w zakresie ruchu kadrowego nauczycieli.
6. Organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
7. Powoływanie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
8. Prowadzenie spraw dotyczących powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
9. Występowanie z wnioskami o odznaczenia, wyróżnienia i nagrody
w stosunku do dyrektorów jednostek podległych.
10. Współdziałanie z wizytatorami – metodykami w sprawach nadzoru nad pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dzieci i młodzieży.
11. Koordynacja działań w zakresie nauczania indywidualnego oraz tworzenia klas integracyjnych w szkołach podstawowych oraz oddziałów integracyjnych
w przedszkolach.
12. Współudział w opracowywaniu planów finansowych placówek.
13. Pozyskiwanie środków zewnętrznych – koordynowanie placówek edukacyjnych.
14. Organizowanie i uczestniczenie w naradach dyrektorów placówek oświatowych.
15. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność placówek oświatowych.
16. Prowadzenie postępowań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
17. Prowadzenie działań związanych ze zwrotem kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników – weryfikacja wniosków i dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami prawa.
18. Koordynacja działań w zakresie dowozu dzieci do szkół.
19. Koordynacja, nadzór oraz ewidencjonowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat.
20. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustaw – Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela.
21. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych.
22. Sporządzanie, gromadzenie i weryfikacja SIO, zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej – zbiorczo dla gminy.
23. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium i nagród za wysokie wyniki w nauce.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 0953
Data upublicznienia:
Art. czytany: 451 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
Podkat. Archiwalne:
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» STANOWISKO DS. EDUKACJI
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów