A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Skarbnik » Zadania i kompetencje
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i kompetencje': 1
ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA

ZADANIA I KOMPETENCJE

1. Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje określone przez burmistrza z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problematyką ekonomiczno – finansową gminy oraz obsługą finansowo - księgową.
Zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo nad Wydziałem, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Do obowiązków skarbnika należy w szczególności:
1) kreowanie polityki finansowej gminy,
2) przygotowywanie projektu budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową oraz bieżący nadzór nad jego wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne,
3) bieżąca analiza budżetu i informowanie burmistrza o jego realizacji; czuwanie nad prawidłowością jego realizacji,
4) nadzorowanie wykonywania obowiązków i sprawowanie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
5) koordynowanie prac komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych dotyczących Wieloletniego Planu Finansowego; informacji okresowych (w tym o stanie mienia komunalnego),
6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu,
7) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
8) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
10) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu gminy,
11) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
12) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi,
13) kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i ewidencji księgowej,
14) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
15) przygotowywanie określonych analiz, sprawozdań, ocen i bieżące informowanie o sytuacji finansowej Gminy,
16) opiniowanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza wywołujących skutki finansowe,
17) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki Gminy w tym obiegu dokumentów finansowych, prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
18) zapewnienie prowadzenia księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19) nadzór nad prawidłowością i terminowością rozliczania jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu,
20) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń z tytułu spłaty należności,
21) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów Gminy.


Data wprowadzenia: 2015-06-10 1258
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1478 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogolne
Zadania i kompetencje
Ostat. 10 wiadomości:

» ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów