(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Skarbnik » Zadania i kompetencje
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021 ROK
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
» Obwieszczenie - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zawiadamia o wszczęciu postępowania
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i kompetencje': 1
ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA

ZADANIA I KOMPETENCJE

1. Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje określone przez burmistrza z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problematyką ekonomiczno – finansową gminy oraz obsługą finansowo - księgową.
Zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo nad Wydziałem, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Do obowiązków skarbnika należy w szczególności:
1) kreowanie polityki finansowej gminy,
2) przygotowywanie projektu budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową oraz bieżący nadzór nad jego wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne,
3) bieżąca analiza budżetu i informowanie burmistrza o jego realizacji; czuwanie nad prawidłowością jego realizacji,
4) nadzorowanie wykonywania obowiązków i sprawowanie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
5) koordynowanie prac komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych dotyczących Wieloletniego Planu Finansowego; informacji okresowych (w tym o stanie mienia komunalnego),
6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu,
7) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
8) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
10) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu gminy,
11) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
12) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi,
13) kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i ewidencji księgowej,
14) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
15) przygotowywanie określonych analiz, sprawozdań, ocen i bieżące informowanie o sytuacji finansowej Gminy,
16) opiniowanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza wywołujących skutki finansowe,
17) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki Gminy w tym obiegu dokumentów finansowych, prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
18) zapewnienie prowadzenia księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19) nadzór nad prawidłowością i terminowością rozliczania jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu,
20) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń z tytułu spłaty należności,
21) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów Gminy.


Data wprowadzenia: 2015-06-10 1258
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1984 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogolne
Zadania i kompetencje
Ostat. 10 wiadomości:

» ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów