(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Instrukcja obsługi
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja G1ANT ROBOT Sp. z o.o.
» Uchwała Nr 45/2024 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2024 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
» INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘOWANIA
» Sprawozdanie finansowe za rok 2023
» Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o konsultacjach oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ilość wiadomości z działu 'Instrukcja obsługi': 1
Instrukcja obslugi

Co to jest BIP?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składajścy się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uwarunkowania prawne
Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporzśdzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Co to jest informacja publiczna?
Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każda informację o sprawach publicznych tj. informację publiczna (art.1, ust.1). Wyjatek stanowia informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żadać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:
-uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
-wgladu do dokumentów urzędowych,
-dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzacych z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegajś upublicznianiu. Sśato m.in. informacje o:
-organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majatku, osobach sprawujacych w nich funkcje i ich kompetencjach,
-zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
-polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczacych realizacji zadań publicznych,
-danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystapień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
-majatku publicznym.

Na mocy ustawy maja być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzacych z wyborów. Ustawa nakazuje sporzadzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Publikacja Biuletynu w Internecie
Rozporzśdzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiazane ustawa do udostępnienia informacji publicznej. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

Uruchomienie stron BIP odbędzie się w kilku etapach. Pierwszy zakończy się 1 lipca 2003r. Od tego dnia organa władzy, jednostki samorzadu terytorialnego, podmioty reprezentujace skarb państwa lub z dominujacym znaczeniem skarbu państwa, a także partie polityczne, zwiazki zawodowe udostępnia za pośrednictwem BIP przede wszystkim informacje o sobie, tzn. swym statusie i formie prawnej, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujacych w nich funkcje, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw itp.

Od 1 stycznia 2004r. w BIP pojawia się m.in. informacje o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania. W całości BIP ma zostać uruchomiony 1 stycznia 2005r., a więc po trzech latach od wejścia ustawy w życie. Znajda się w nim wówczas m.in. także informacje o majatku skarbu państwa, jednostek samorzadu terytorialnego, państwowych osób prawnych itp.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji może nastapić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciażacemu na nim obowiazkowi, nie udostępnia informacji publicznej.


Korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej

Łatwa Nawigacja
-Moduł pod banerem informacyjnym, umieszczonym na stronie BIP. Łatwa nawigacja służy do szybkiego poruszania się w działach i podkategoriach, w których się znaleźliśmy. Strona główna - Dział 1 - Dział 2... Naciskajac na link do danego działu możemy szybko się do niego przenieść.

Menu Boczne
- Umieszczone jest w ramce po lewej stronie. Zawiera ono listę działów głównych oraz poddziałów umieszczonych w menu głównym. Poniżej menu głównego znajduje się kilka dodatkowych funkcji, takich jak : redaktorzy strony, statystyka odwiedzin, statystyka czytalności, (wyszukiwarka urzędnika), rejestr zmian oraz mapa serwisu.

Menu Podkategorii
- Dostępne jest w ramce po prawej stronie, po wcześniejszym wejściu do działu głównego. Zawiera ono listę wszystkich podkategorii danej kategorii głównej. W przypadku, kiedy nie ma żadnych podkategorii, w prawej kolumnie wyświetlana jest poprzednia zawartość kolumny.

Wiadomości i kategorie archiwalne
- Kategorie i podkategorie archiwalne (jeżeli takie zostały założone), dostępne sa pod normalnymi kategoriami i podkategoriami, oddzielone od siebie informacja o archiwalnym charakterze danej kategorii. Wiadomości archiwalne dostępne sa w działach archiwalnych, lub w działach normalnych (z tym, że musimy przełaczyć się na odczyt wiadomości archiwalnych linkiem z prawej strony, tuż pod szybka nawigacja 'przełacz na wiadomości archiwalne'.

Wyszukiwarka zwykła
- służy do prostego przeszukania bazy danych podmiotowej strony BIP. Funkcja dostępna w ramce z lewej strony pod menu głównym kategorii.

Wyszukiwarka zaawansowana
- służy do zaawansowanego przeszukania bazy dancyh BIP. Funkcja dostępna pod polem wyszukiwarki zwykłej.

Wyszukiwarka urzędników
- funkcja służy do wyszukania urzędników pracujacych w urzędzie i wpisanych do określonego działu. Po wpisaniu imiona lub nazwiska danej osoby, można ja odnaleźć i zobaczyć więcej informacji na jej temat. Funkcja dostępna jest spośród funkcji zamieszczonych w lewej kolumnie, pod menu z działami głównymi.

Strona do druku
- jest to przygotowanie danej wiadomości do druku. Funkcja uruchamiana jest po naciśnięciu ikonki drukarki pod danś wiadomościa, którśa chcemy wydrukować

Obrazki
- moga być dołaczone do wiadomości w postaci orginalnej (naturalny rozmiar), lub miniaturki. Miniaturka widoczna po prawej stronie wiadomości jest linkiem do zdjęcia orginalnych rozmiarów. Dostęp do niego możliwy jest po kliknięciu na miniaturę zdjęcia

Załaczniki
- pod wiadomościa, do której został dołaczony załacznik (załaczniki), znajduje się krótka informacja o tytule załacznika, jego rozmiarze (przestrzeń zajmowana na dysku), oraz rodzaju pliku. Pobieranie załacznika odbywa sie po 'kliknięciu' na jego tytuł.

Redaktorzy strony
- jest to dział z informacjami o osobach redagujacych stronę podmiotowa BIP. Funkcja dostępna jest spośród funkcji zamieszczonych w lewej kolumnie, pod menu z działami głównymi.

Rejestr zmian
- zawiera informację, o zmianach w treści biuletynu informacji publicznej, z uwzględnieniem rodzaju zmiany, osoby zmieniajacej oraz dacie zmiany. Rejestr zmian dostępny jest spośród funkcji zamieszczonych w lewej kolumnie, pod menu z działami głównymi.

Statystyka odwiedzin
-składa się na nia statystyka ogladalności działów głównych oraz statystyka czytalności poszczególnych wpisów. Funkcja dostępna jest spośród funkcji zamieszczonych w lewej kolumnie, pod menu z działami głównymi.Data wprowadzenia: 2003-07-11 0830
Data upublicznienia:
Art. czytany: 20414 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Admin
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Instrukcja obslugi
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów