(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska': 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Agnieszka Jaszczur - Kierownik Wydziału; pokój nr 208,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 37
e-mail: [email protected]

2. Małgorzata Rózga - Podinspektor ds. planowania przestrzennego ; pokój nr 209,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 36
e-mail: [email protected]

3. Joanna Kępa - Referent ds. gospodarki nieruchomościami; pokój nr 209,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 36
e-mail: [email protected]

4. Ewa Niemczyk - Podinspektor; pokój nr 210,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 53
e-mail: [email protected]

5. Klaudia Sieczka - Referent ds. ochrony środowiska, pokój nr 210, tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 52
e-mail: [email protected]

6. Marlena Kołomańska - Referent ds. gospodarki odpadami, pokój nr 210, tel 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 56

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy m.in.:

1. W zakresie nieruchomości, m.in.:
1) prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości, gospodarowanie nim i nadzór,
2) sporządzanie ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie,
3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarki nieruchomościami,
4) udzielanie zgody na najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy,
5) ustanawianie trwałego zarządu i stwierdzanie jego nieważności,
6) wyposażanie gminnych osób prawnych i gminnych jednostek organizacyjnych w nieruchomości,
7) zbywanie nieruchomości,
8) prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości do zasobu gminnego,
9) udział w postępowaniu wywłaszczeniowym dokonywanym na rzecz gminy,
10) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach
o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku,
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
11) obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi,
12) zapewnienie wyceny nieruchomości w tym analiz i sprawozdawczości
w zakresie mienia komunalnego,
13) prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu,
14) ustalanie opłat adiacenckich,
15) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu w tym ustalanie opłat rocznych należnych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
16) ustalanie odszkodowań za grunty wydzielane pod drogi, które podlegają przejęciu na rzecz gminy,
17) prowadzenie spraw z zakresu:
 podziału nieruchomości,
 scalania nieruchomości i ich ponownego podziału,
 rozgraniczania gruntów,
 przejmowania, zamiany i wykupu nieruchomości,
 korzystania z prawa pierwokupu,
 ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
18) prowadzenie postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie złożonych wniosków,
19) przygotowywanie zasad sprzedaży i sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom,
20) regulacja stanu prawnego dróg, w tym: przygotowywanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych i sporządzanie wniosków do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości zajętej pod drogi,
21) komunalizacja gruntów,
22) badanie ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi gminne,
23) przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosków o nabycie prawa własności nieruchomości w postępowaniu sądowym – zasiedzenia,
24) przygotowywanie wniosków do ksiąg wieczystych w celu ujawnienia prawa własności Gminy,
25) wyrażanie zgody na usytuowanie na gruntach gminnych, innych niż o użytku drogowym, sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
26) udział w czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości gminnych,
27) obsługa bezpośrednia dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków bez prawa ich udostępniania osobom trzecim,
28) nazewnictwo ulic i placów, nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
29) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
30) sporządzanie informacji ostanie mienia komunalnego,
31) przygotowywanie zestawień gruntów gminnych według klas i użytków celem sporządzenia deklaracji podatkowej,
32) opracowywanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
33) przeprowadzanie corocznych kontroli sprawdzających zagospodarowanie mienia gminnego,
34) przygotowywanie materiałów do wydania decyzji przez starostę o uznaniu nieruchomości za mienie gminne lub wspólnotę gruntową,
35) nadzór nad uregulowanymi wspólnotami gruntowymi.
36) sprzedaż w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych i lokalowych,
37) oddawanie mienia w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,
38) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
39) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
40) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej oraz naliczanie i aktualizacja opłat z tego tytułu,
41) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
a w szczególności służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu,
42) przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej związanej ze sprzedażą i nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu,
43) opracowywanie projektów uchwał określających zasady gospodarowania mieniem komunalnym,
44) prowadzenie postępowań dotyczących wyłonienia wykonawcy usług
i zawarcia z nim umowy, a następnie rozliczeń umów w zakresie operatów podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń,
45) Bieżące uzupełnianie i aktualizowanie rejestrów, zbiorów danych przestrzennych oraz zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej wynikających z zakresu swojej właściwości a dotyczących modułu prowadzenia bazy adresowej,
46) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem lokalizacji targowisk miejskich, miejsc handlu tymczasowego i ustalaniem regulaminu korzystania z nich oraz spraw związanych z opłatą targową i wyznaczaniem inkasentów do jej poboru.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) gospodarowanie lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach Gminy,
2) prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych,
3) opracowanie wieloletniego programu gospodarki mieszkaniowej, zasobem Gminy i zasad wynajmowania lokali z zasobu,
4) przygotowywanie propozycji stawek czynszu za używanie lokali,
5) prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy,
6) sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

3. W zakresie zagospodarowania przestrzennego.
1) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacja studium;
2) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
3) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o położeniu i/lub przeznaczeniu terenów;
4) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
5) przygotowywanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych;
6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego a także prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
7) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości;
8) Bieżące uzupełnianie i aktualizowanie rejestrów, zbiorów danych przestrzennych oraz zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej wynikających z zakresu swojej właściwości a dotyczących modułu publikowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
9) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Współpraca z organami architektoniczno-budowlanymi Starostwa Powiatowego oraz z Powiatowym Inspektorem nadzoru budowlanego.

5. Zarządzanie obiektami Urzędu – prowadzenie ksiąg technicznych budynków; dokonywanie okresowych przeglądów.

6. Realizacja zadań inwestycyjnych, remontów i konserwacji w budynkach Urzędu.

7. W zakresie gospodarki komunalnej m.in.:
1) zaspakajanie, za pośrednictwem właściwych służb, potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, energię elektryczną, cieplną i gaz, itp. w tym:
2) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy i jego aktualizacja,
3) nadzór nad utrzymaniem istniejącego oświetlenia ulic, dróg i placów publicznych na terenie gminy, nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i studni publicznych,
4) opiniowanie projektu taryf, planu i regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
5) nadzór nad bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody i odprowadzania ścieków – współpraca z ZGK;
6) Współdziałanie z ZGK w sprawach prowadzenia gospodarki komunalnej.

8. Z zakresu cmentarnictwa:
1) prowadzenie ewidencji i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej,
2) stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej

9. W zakresie rolnictwa m.in.:
1) przygotowywanie materiałów do polubownego rozstrzygania sporów o wypłatę
odszkodowań za szkody powstałe w uprawach i płodach rolnych;
2) współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w zakresie zwalczania
zaraźliwych chorób zwierzęcych, w tym wścieklizny;
3) opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz wyrażania opinii w sprawie
wydzierżawienia obwodu łowieckiego;
4) organizacja i przeprowadzanie wyborów do Izb Rolniczych;
5) prowadzenie spraw z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego;
6) wydawanie zezwoleń oraz prowadzenie rejestru na uprawę maku lub konopi
włóknistych;
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

10. W zakresie ustawy o lasach m.in.:
1) informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasu;
2) opiniowanie wniosków właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, kierowanych do nadleśniczych o nieodpłatne udostępnianie sadzonki drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) - zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której
mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach;

11. W zakresie geodezji i kartografii m.in.:
1) prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości;
2) prowadzenie spraw w zakresie nadawania nazw ulicom i placom;
3) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;

12. W zakresie gospodarki wodnej m.in.:
1) wyznaczanie w drodze decyzji części nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, celem zapewnienia dostępu do wody w sposób umożliwiający to korzystanie oraz ustalenie z tego tytułu odszkodowania;
2) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu, który spowodował zmiany stanu wody na gruncie powodujące szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom;
3) zatwierdzanie w drodze decyzji postanowień pisemnej ugody zawartej między właścicielami gruntów w sprawie ustalenia zmiany stanu wody na gruntach,
nie wpływających szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną;
4) współpraca z kołami Polskiego Związku Wędkarskiego działającymi na terenie Gminy w zakresie użytkowania zbiorników wodnych i utrzymywania urządzeń w dobrym stanie technicznym;
5) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk;

13. W zakresie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:
1) dokonywanie, we współpracy z Policją oraz działającymi na terenie Gminy podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;
2) oznakowanie i zabezpieczanie terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych
do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
3) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym oznakowanie miejsc niebezpiecznych, objęcie nadzorem tych miejsc oraz uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
4) informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia i zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
5) zapewnianie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia;

14. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
w tym w szczególności:
1) organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich;
2) opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy dla przewoźników;
3) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewodów osób;
4) określanie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych;
5) budowa, utrzymanie i remont przystanków
6) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu taksówkami.

15. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, wykonaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych, a w szczególności:
1) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych niezbędnych do ujęcia w programie rozwoju Gminy uwzględniającym postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb;
2) prowadzenie zadania inwestycyjnego lub remontowego od fazy projektowej do jego wykonania i końcowego odbioru:
a) koordynacja spraw związanych z zatwierdzeniem projektów technicznych,
b) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń na wykonanie robót,
c) przeprowadzanie procedur wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy robót lub usług zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
d) nadzór i koordynacja realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego,
3) sporządzanie stosownych dokumentów do przekazania inwestycji w użytkowanie;
4) organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych;
5) opracowanie sprawozdań z wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

16. W zakresie zamówień publicznych:
1) Prowadzenie zadań z zakresu zamówień publicznych – przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z wykazem zadań wydziału ujętych w budżecie Gminy, a w szczególności:
a) ustalanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa, trybu udzielania zamówień publicznych,
b) dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych,
c) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
d) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
wnioskującymi i realizującymi planowane zamówienie w przygotowywaniu specyfikacji warunków zamówienia i projektów umów,
e) prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi,
f) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, gromadzenie i analiza ofert, negocjowanie cen i warunków umów przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych. których wartość nie przekracza równowartość kwoty 130 tys. zł,
2) opracowywanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
3) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym organizacja techniczna posiedzeń komisji dotyczących wyboru wykonawców (wraz z odpowiednią merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu) w zakresie i według zasad określonych w przedmiotowych regulaminach,
4) uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych, powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) dokumentowanie postępowań z udzielonych zamówień publicznych,
6) ewidencja i przechowywanie kompletnej dokumentacji dotyczącej zakończonych postępowań prowadzonych przez wydział,
7) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Pzp; w tym rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
8) branie czynnego udziału w załatwianiu interwencji, skarg i wniosków zgłaszanych
do Burmistrza w zakresie objętym zadaniami Wydziału,
9) terminowe opisywanie pod względem zgodności z ustawą – Prawo zamówień publicznych faktur i rachunków przedkładanych przez poszczególnych wykonawców, dbanie o terminowe przekazywanie opisanych faktur i rachunków do Wydziału Finansowego,
10) zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie,
11) przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

17. Prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych udzielonych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych w celu sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach i przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;

18. Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych w tym m.in.:
1) utrzymanie i ochrona gminnym dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych;
2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg;
3) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5) uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń od strony dróg i placów gminnych;
6) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym;
7) badanie podstawy prawnej zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych;

19. W zakresie gospodarki odpadami, w tym m.in.
1) przyjmowanie od mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także wszelkich zmian do tych deklaracji;
2) obsługa programu komputerowego dot. gospodarki odpadami komunalnymi;
3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a następnie ich realizacja;
5) organizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
6) sporządzanie i uzgadnianie comiesięcznych rejestrów przypisów/odpisów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazywanie ich do komórki księgowości;
7) zawiadamianie właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty;
8) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji;
9) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
10) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11) udostępnianie w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia;
12) występowanie do komendanta policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
13) nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w przypadkach wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
14) nakładanie kar pieniężnych na podmiot prowadzący PSZOK w przypadkach wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
15) prognozowanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16) nadzór nad przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
17) przyjmowanie uwag i wniosków od mieszkańców Gminy oraz wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości dot. gospodarki odpadami;
18) przyjmowanie oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i załączników do nich, wystawianych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
19) nakazywanie, w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
20) opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji;
21) wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, weryfikacja instrukcji prowadzenia składowiska odpadów wraz z decyzją zatwierdzającą tę instrukcję, jeżeli zarządzającego składowiskiem odpadów nie można zidentyfikować lub egzekucja okazała się bezskuteczna;
22) opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, jego aktualizacja oraz realizacja;
23) sporządzanie wniosków w sprawie uzyskania dotacji na opracowanie aktualizacji gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest;
24) pozyskiwanie dotacji na demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzanie stosownych wniosków a następnie rozliczanie się z uzyskanych dotacji;
25) przeprowadzanie — zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych — wyboru wykonawcy na demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest;
26) prognozowanie wydatków z budżetu Gminy z tytułu realizacji gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych;
27) przyjmowanie wniosków od mieszkańców dot. demontażu i usuwania wyrobów azbestowych;

20. Z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko m.in.: udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie dotyczącym swojego
stanowiska pracy, tj. m.in. aktualizowanie informacji na platformie internetowej EKOPORTAL prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska;

21. Z ustawy Prawo ochrony środowiska m.in: prowadzenie, w formie elektronicznej, ewidencji wyrobów zawierających azbest

22. Współdziałanie w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego poprzez bieżące uzupełnianie i aktualizowanie rejestrów, zbiorów danych przestrzennych oraz zbiorów metadanych infrastruktury
informacji przestrzennej wynikających z zakresu swojej właściwości;

23. Realizacja zadań zawartych w porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie programu „Czyste powietrze”.

24. W zakresie ochrony środowiska m.in.:
1) sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska i jego aktualizacja;
2) sporządzanie raportów z wykonania programu ochrony środowiska;
3) prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; wydawanie decyzji w sprawach przewidzianych w ustawie Prawo ochrony środowiska;
4) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
5) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
6) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli kontrolowany podmiot narusza przepisy o ochronie środowiska;
7) prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy;
8) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz inne zadania określone ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

25. W zakresie ochrony przyrody m.in.:
1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;
2) wymierzanie kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody;

26. W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie m.in.:
1) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych;
3) przeprowadzanie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków;
4) udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie przewidzianym ustawą;
5) kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie wypełniania obowiązków zawartych w udzielonych zezwoleniach;
6) współdziałanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w sprawach utrzymania właściwego stanu porządkowo-sanitarnego;
7) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych ustawą;

27. W zakresie ochrony zwierząt m.in.:
1) wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia czasowo lub na stałe, właścicielowi bądź innej utrzymującej je osobie w przypadku, gdy jest ono rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane;
2) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy agresywnej;
3) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;
4) rejestracja psów.

28. W zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt m. in.:
1) przyjmowanie zawiadomień posiadaczy zwierząt o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i przekazywanie powziętej informacji Inspekcji Weterynaryjnej;
2) powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców oraz powiadamianie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii;

29. W zakresie prawa łowieckiego m.in.:
1) opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
2) opiniowanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich;
3) prowadzenie mediacji pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu, w sytuacji powstania sporu o wysokość odszkodowania za powstałe szkody;

30. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami;

31. Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Data wprowadzenia: 2023-03-22 0940
Data upublicznienia:
Art. czytany: 931 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
Podkat. Archiwalne:
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów