(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
Ilość wiadomości z działu 'Urząd Stanu Cywilnego': 1
URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Magdalena Młodawska - Kierownik USC, pokój nr 206; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 40
e-mail: [email protected]

2. Beata Borkowska - Z-ca Kierownika USC, pokój 207; tel. 41 25-43-186 wew. 47
e-mail: [email protected]

Do zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
1) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) oraz protokołów,
2) wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych,
3) wydawanie zaświadczeń:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi,
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
- o stanie cywilnym,
- o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
- o uznaniu ojcostwa.
4) przyjmowanie oświadczeń:
- o wstąpieniu w związek małżeński,
- o uznaniu ojcostwa,
- o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o zmianie imienia lub nazwiska dziecka,
5) migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
6) orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk,
7) prowadzenie postępowań w sprawach transkrypcji, rejestracji i odtwarzania aktów stanu
cywilnego sporządzonych za granicą,
8) odnotowywanie w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie dokumentów
zagranicznych, orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów, jak
również wprowadzanie tych zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do
systemów rejestrów państwowych,
9) wykonywanie postanowień i zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii
Europejskiej na podstawie umów międzynarodowych, konwencji konsularnych
i rozporządzeń Rady Europy dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach
cywilnych i rodzinnych,
10) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi
urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i
dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców,
11) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących uzupełnienia, sprostowania oraz
unieważnienia aktów stanu cywilnego,
12) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących odtworzenia aktów stanu cywilnego,
w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
13) prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i prawnymi w formie tradycyjnej,
mailowej bądź z wykorzystaniem innych teleinformatycznych środków przekazu w
sprawach określonych przepisami prawa,
14) wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego
terminu,
15) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,
16) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
17) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
18) organizacja uroczystości związanych z nadaniem medali „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”,
19) rozliczanie dotacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dowodach osobistych:
1) przyjmowanie wniosków dowodowych i wprowadzanie ich do Rejestru Dowodów Osobistych,
2) wydawanie dowodów osobistych,
3) unieważnianie dowodów osobistych,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,
5) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi,
6) prowadzenie archiwum kopert dowodowych.
3. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych:
W zakresie spraw obronnych:
1) planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
2) planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania obroną Gminy oraz realizacja przedsięwzięć związanych z jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń i w czasie wojny,
3) prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, w tym związanych z doręczaniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
4) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowywanie projektów decyzji w sprawie świadczeń,
5) prowadzenie i aktualizowanie baz danych na potrzeby HNS,
6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem jednostek medycznych na potrzeby obronne, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów rozwinięcia i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
7) współpraca z wydziałem organizacyjnym w zakresie spraw związanych z wyłączeniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
8) sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez Burmistrza, a także organy nadrzędne,
9) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego i dokumentacji szkoleniowej,
10) dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w Gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.
W zakresie obrony cywilnej:
1) koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia organowi zewnętrznemu,
2) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
3) tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
4) planowanie i wyposażanie formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki,
5) organizowanie i kierowanie przygotowaniem w zakresie ratownictwa, udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym oraz ewakuacji ludności ze strefy zagrożeń,
planowanie zabezpieczeń materiałowo-technicznych akcji ratunkowych i ewakuacji
ludności,
6) opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na wykonanie zadań obrony cywilnej,
7) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, zapewnienie odpowiednich
warunków
przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu i środków obrony cywilnej, a także
prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
8) dokonywanie okresowych ocen stanu przygotowań obrony cywilnej.
W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) koordynowanie opracowywania, przedkładanie do akceptacji Burmistrzowi, uzgadnianie z właściwymi podmiotami i przedkładanie staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
2) opracowywanie dokumentów dotyczących powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
3) współuczestniczenie w ocenie występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowaniu tych zagrożeń,
4) koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,
5) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania
na potencjalne zagrożenia,
6) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
7) realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 0920
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1325 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
Podkat. Archiwalne:
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów