(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Przetargi
A Zamówienia publiczne
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Ponowne wykorzystanie
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
A» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
A» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
A» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
A» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  z dnia 09 sierpnia 2022 r.
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
  o g ł a s z a


  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 147, o powierzchni 0,1000 ha, położonej w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00013763/2.
  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

  I.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniów uchwalonym Uchwałą
  Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.06.1998 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: L1 – Szelejtów – Północna część terenów jednostki z niewielką ilością zabudowy mieszkaniowej skupionej wzdłuż drogi w sąsiedztwie lasu. Teren o ciekawych walorach środowiska przyrodniczego i niewielkim zainwestowaniu stwarza możliwości dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, głównie o funkcji letniskowo-rekreacyjnej. Dopuszcza się nowe podziały dla potrzeb budownictwa.

  Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona za pasem zabudowy mieszkaniowej w odległości ok. 50m od ulicy o nawierzchni asfaltowej. Bezpośredni dostęp do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą gruntową nie utwardzoną o szerokości ok. 2m będącą we władaniu Gminy Suchedniów. Przystanek autobusowy i sklep gminny znajdują się w odległości około 0,5 km od nieruchomości. Średnie usytuowanie działki w stosunku do placówek oświatowych i handlowych. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, od północy ogrodzona płotem z siatki fabrycznej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć średniego napięcia.

  Cena nieruchomości:.
  Wartość rynkowa nieruchomości wg opracowania rzeczoznawcy majątkowego 14 150,00 zł.

  Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

  Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

  Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899): 6 tygodni od dnia 02 czerwca 2022 r.,tj. do dnia 14 lipca 2022 r.


  II.

  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, cena wywoławcza, wadium, termin
  i miejsce przetargu:
  1. Działka nr 147 o powierzchni 0,1000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00013763/2,
  - cena wywoławcza: 14 150,00 zł.
  - wadium: 707,50 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna) o godzinie 10:00 .


  III.
  Warunki przetargu
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości.
  2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 września 2022 r. na rachunek Gminy w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 lub w kasie tut. Urzędu.
  3. W tytule wpłaty lub przelewu należy podać nr działki, której przetarg dotyczy.
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 150,00 zł.
  4. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.
  5. W przetargu mogą brać udział osobny prawne i fizyczne.
  - W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej konieczne jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
  - W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialne potwierdzenie pełnomocnictwa upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  - W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  - W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
  6. Koszty podpisania umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

  Dodatkowe informacje pod numerem tel. 41 25 43 186 wew. 36 lub w pokoju nr 209 w siedzibie Urzędu.

  Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
  ul. Fabryczna 5 na okres 30 dni tj. od dnia 09 sierpnia 2022 r. do dnia 08 września 2022 r.

  Ogłoszenie podano również do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.suchedniow.bip.doc.pl, a także: www. suchedniow.pl .


  Burmistrz Miasta i Gminy
  mgr inż. Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2022-08-09 1214
  Data upublicznienia: 2022-08-09
  Art. czytany: 795 razy

  » Ogłoszenie o przetargu - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o przetargu - rozmiar: 2954338 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  Rejestr zmian:
  2022-08-09
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów