(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
A» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
A» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania budżetowego pn.: 'Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie'

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane
  „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
  pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
  1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
  pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-049ef9a2-c483-11ec-b879-9a86e5ac3946
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170561/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20 14:46
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
  2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003442/01/P
  2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
  1.1.3 Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 09:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl poprzez Formularz do komunikacji -
  > Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnych na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po
  wybraniu formularzu do komunikacji automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP)
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

  Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

  Z racji ograniczonego rozmiaru plików możliwych do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Zamawiający w załączeniu do niniejszej wiadomości zamieszcza dokumenty postępowania.


  Data wprowadzenia: 2022-05-20 1512
  Data upublicznienia: 2022-05-20
  Art. czytany: 843 razy

  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 316320 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Odpowiedzi na pytania do SWZ - rozmiar: 342628 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 172638 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja warunków zamówienia - rozmiar: 1160888 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - rozmiar: 399889 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 do SWZ cz. 1 - rozmiar: 13534417 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do swz. cz. 2 - rozmiar: 34994331 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ. cz. 3 - rozmiar: 48876043 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ cz. 4 - rozmiar: 93614087 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 11 do SWZ - dokumentacja projektowa cz. 2 - rozmiar: 17882732 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 12 do SWZ - STWIORB - rozmiar: 1622749 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiary robót - rozmiar: 978618 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 14 do SWZ - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 15 do SWZ - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 16 do SWZ - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 do SWZ - rozmiar: 53225 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SWZ - rozmiar: 40560 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3a do SWZ - rozmiar: 54272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 do SWZ - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 a do SWZ - rozmiar: 57344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 57856 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5a do SWZ - rozmiar: 50716 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SWZ - rozmiar: 407040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do SWZ - rozmiar: 49815 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SWZ - rozmiar: 56976 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SWZ - rozmiar: 43809 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów