(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Przetargi
A Zamówienia publiczne
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Ponowne wykorzystanie
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
A» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.9.2023
A» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.11.2023
A» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy
A» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. technicznych
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023”.

  Zamawiający:
  Gmina Suchedniów
  ul. Fabryczna 5
  26 – 130 Suchedniów


  Przedmiot zamówienia: realizacja usługi pn.: „Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023”.

  KOD CPV GŁÓWNY:
  60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
  KODY CPV POZOSTAŁE:
  85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

  Tryb zamówienia:
  Tryb podstawowy wariant 1 bez prowadzenia negocjacji

  Warunki:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
  1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
  a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
  - Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
  b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów:
  - Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
  że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia tj., że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – autobusem lub inny równoważny dokument umożliwiający wykonywanie przedmiotu zamówienia
  c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  - Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN,
  d) zdolności technicznej lub zawodowej:
  Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
   w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, która odpowiada przedmiotowi zamówienia, polegającą na dowozie uczniów do szkół w roku szkolnym, zrealizowaną w oparciu o 1 umowę z Zamawiającym o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 5 do SWZ – wykaz usług,
   dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 osobami uprawionymi do prowadzenia pojazdów posiadających odpowiednią kategorię prawa jazdy oraz kurs na przewóz osób, a także posiadających dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz będzie dysponował minimum 4 osobami pełniącymi w trakcie zamówienia rolę opiekunów dowożonych i odwożonych uczniów, wskazane osoby powinny posiadać ukończony kurs dla opiekunów przewozu dzieci i młodzieży.
  Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 6 do SWZ – wykazu osób.
   dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 autobusami szkolnymi
  z wyposażeniem przewidzianym dla autobusów szkolnych m. in. tabliczka – autobus szkolny, znaki B-20 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych Dz. U. 2017 poz. 2335), autobusy, którymi będzie realizowany przedmiot zamówienia muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne, ich rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2000 – na potwierdzenie spełniania warunku udziału
  w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 7 do SWZ – wykaz narzędzi.
  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę,
  o którym mowa w art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, o którym mowa w art. 109 ust.1 pkt 4) tj.:
  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
  4. Wykonawca zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy nie podlega wykluczeniu
  w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 – 5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
  1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
  2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym,
  3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
  a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
  za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
  b) zreorganizował personel,
  c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
  6. Zamawiający oceni czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w Rozdziale IX punkcie 5 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
  i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności,
  o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
  7. Zamawiający może Wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Termin realizacji zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia ustala się na 685 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie dłużej niż do dnia 24.06.2023 r.


  Osoba odpowiedzialna:
  Agnieszka Jaszczur

  Miejsce składania ofert:
  W niniejszym postępowaniu oferty składane są za pomocą systemu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

  Oferty można składać do:
  2021-07-08 godz: 10:00

  Otwarcie ofert:
  2021-07-08 godz: 12:00

  Miejsce otwarcia ofert:
  Urząd Miasta i Gminy
  ul. Fabryczna 5
  26 – 130 Suchedniów

  Kryteria wyboru:
  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami:

  Nr kryterium Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie
  1. (C) Cena ofertowa brutto 60%
  2. (CZA) Czas podstawienia autobusu zastępczego 10 %
  3. (KM) Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych 20 %
  4. (Ś) Kryterium środowiskowe – posiadanie do realizacji zamówienia autobusów o normie spalania min. EURO 5 10%

  1. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
  2. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone według następujących wzorów:
  Dla kryterium - Cena ofertowa brutto według formuły:
  C = Cn/Cb x 60
  gdzie:
  C - ilość punktów oferty rozpatrywanej,
  Cn - cena najniższej oferty spośród ofert nieodrzuconych,
  Cb - cena oferty rozpatrywanej.
  Przyjmuje się, że 1 pkt to 1%.

  Dla kryterium (CZA) czas podstawienia autobusu zastępczego – 10%
  CZA- ilość punktów za czas podstawienia autobusu zastępczego
  CZAmin – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego ważnych ofert
  CZAoferty - czas podstawienia autobusu zastępczego badanej oferty
  CZAmin
  ilość punktów za czas podstawienia (CZA) = ……………………… x 10
  CZAoferty

  Przyjmuje się, że 1 pkt to 1%.

  Dla kryterium (KM) – ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych
  KM- ilość punktów za nieodpłatne kilometry
  KMoferty – ilość nieodpłatnych kilometrów badanej oferty
  KMnaj. – największa ilość nieodpłatnych kilometrów wskazana w ważnych ofertach
  KMoferty
  ilość punktów za nieodpłatne kilometry (KM) = ……………………… x 20
  KMnaj.
  Maksymalna ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych nie może być większa niż 1000 km. w roku szkolnym. W przypadku zaoferowania większego niż 1000 km. limitu kilometrów w roku szkolnym, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20.
  Przyjmuje się, że 1 pkt to 1 %.
  Dla kryterium (Ś) kryterium środowiskowe posiadanie do realizacji zamówienia autobusów
  o normie spalania min. EURO 5
   Posiadanie 0 autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia publicznego o normie spalania min. Euro 5 – 0 pkt,
   Posiadanie 1 autobusu przewidzianego do realizacji zamówienia publicznego o normie spalania min. Euro 5 – 5 pkt,
   Posiadanie 2 i więcej autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia publicznego o normie spalania min. Euro 5 – 10 pkt.
  Ilość autobusów, którymi dysponuje Wykonawca należy wpisać w odpowiedniej rubryce
  w formularzu ofertowym. W przypadku, w którym Wykonawca nie zadeklaruje posiadania autobusów o normie spalania min. Euro 5, Zamawiający w celu oceny ofert uzna, że Wykonawca nie dysponuje takimi autobusami i przyzna ofercie w kryterium środowiskowym 0 punktów.
  Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
  Lp = C + CZA + KM + Ś
  Lp - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
  C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena ofertowa brutto,
  CZA – ilość punktów przyznanych w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego,
  KM - Ilość punktów przyznanych w kryterium ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych
  Ś – Ilość punktów przyznanych w kryterium środowiskowym

  Wadium:
  nie wymagane

  Uwagi:
  Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami :
  - w sprawie przedmiotu zamówienia – Pani Beata Kaszuba
  - w sprawie procedury przetargowej – Pani Agnieszka Jaszczur
  e-mail: [email protected]

  Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00098390/01
  Data wszczęcia postępowania: 29.06.2021 r.
  Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b3c1b4b-d898-11eb-b885-f28f91688073  Data wprowadzenia: 2021-06-29 1424
  Data upublicznienia: 2021-06-29
  Art. czytany: 1982 razy

  » Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia podpis - rozmiar: 39456 bajtów
  Typ pliku: application/XAdES
  » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - rozmiar: 275008 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie BZP - rozmiar: 139706 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SWZ z podpisem - rozmiar: 131804 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ - rozmiar: 19666 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do SWZ - rozmiar: 20270 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SWZ - rozmiar: 27502 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3.1. do SWZ - rozmiar: 17380 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SWZ - rozmiar: 18166 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 18649 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SWZ - rozmiar: 16492 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 do SWZ - rozmiar: 19371 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SWZ - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 35078 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SWZ - rozmiar: 2993042 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów