(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Przetargi
A Zamówienia publiczne
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Ponowne wykorzystanie
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
A» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
A» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
A» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
A» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
 • Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych z dnia 26 stycznia 2021 r.


  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. Pan Cezary Błach - Gminny Komisarz Spisowy w Suchedniowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego NSP 2021.


  NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.


  Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 do 9 lutego 2021 r.


   Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.


  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:


  • mieć ukończone 18 lat,                                  


  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,


  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,


  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,


  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


  Informacje ogólne:


  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.


  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.


  3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.


  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.


  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.


  6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.


  7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:


  a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,


  b. format pliku - JPG,


  c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:


  • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,


  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.


  Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.


  Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:


  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;


  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.


  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.


  Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):


  1. Zgłoszenie zawierające:


  a) imię (imiona) i nazwisko,


  b) data urodzenia,


  c) adres zamieszkania,


  d) numer telefonu,


  e) adres e-mail.


  2. Oświadczenie zawierające informację o:


  a. posiadaniu obywatelstwa polskiego;


  b. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;


  c. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;


  d. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;


  e. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;


  f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.


  g. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


  Składanie ofert:


  1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:


  - osobiście w siedzibie urzędu gminy - 26 - 130 Suchedniów ul. Fabryczna 5


  -za pośrednictwem:


  • poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: [email protected],


  • platformy ePUAP,


  • operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).


  O dacie wpływu dokumentów decyduje:


  a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,


  b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),


  c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),


  d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.


  2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


  3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.suchedniow.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym (siedziba w Urzędzie) nr tel. 41 25-43-250 e-mail: [email protected]


  Gminny Komisarz Spisowy


  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów


   


  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych (w załączeniu).  Data wprowadzenia: 2021-01-26 1516
  Data upublicznienia: 2021-01-26
  Art. czytany: 2101 razy

  » FORMULARZ – oferta kandydata na rachmistrza spisowego - rozmiar: 15581 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych - rozmiar: 36042 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Plakat - rozmiar: 1568922 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021 - rozmiar: 35876 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  Rejestr zmian:
  2021-02-09
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Karolina Długosz

  2021-02-02
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  4. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Karolina Długosz

  2021-01-26
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  9. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Karolina Długosz
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów