(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Protokół z XLVIII w kadencji 2018-2023 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 sierpnia 2022 r.
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
» Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
» Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
 • Zamówienia publiczne
 • Zapytania ofertowe
 • Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie

  Suchedniów, 14.10.2021 r.

  Znak: GNI.042.3.12.2019

  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie

  Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

  I. Zamawiający: Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów, tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected]

  II. Przedmiot zamówienia — dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

  III. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja dostawy pomocy (Załącznik nr 3). Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

  IV. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

  V. Warunki płatności — 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół odbioru pomocy dydaktycznych.

  VI. Skład oferty

  Oferta Wykonawcy musi zawierać:
  a) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1),
  b) wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 2).

  VII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
  1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium: cena oferty - 100%
  2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę całkowitą brutto.
  3. W przypadku rozbieżności w cenie całkowitej wpisanej cyfrowo i słownie, pod uwagę brana będzie cena wpisana słownie.

  VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
  3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje
  (np. koszty dostawy, ubezpieczenia na czas dostawy itp.).
  4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
  5. Ceny poszczególnych pomocy są cenami ryczałtowymi.

  IX. Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę należy podpisać tradycyjnie (ręcznie) i przekazać faksem lub w formie skanu drogą elektroniczną do 21.10.2021 r. do godz. 15:00. Adres poczty elektronicznej [email protected] faks: 41/ 25 43 090

  X. Osoba/y uprawniona/e do kontaktu i sposób kontaktu
  1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: [email protected], faks 41/ 25 43 090)
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  - Pani Anna Kopeć, tel. 41/ 25 43 250 wew. 11
  XI. Informacje dodatkowe
  1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
  2. Informację dotycząca otrzymanych ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie.
  3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Postępowanie może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie unieważnione bez podawania przyczyny.
  5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie wyłonionego Wykonawcę.

  XII. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 – Specyfikacja dostawy pomocy
  Załącznik nr 4 – Wzór umowy  Data wprowadzenia: 2021-10-14 0835
  Data upublicznienia: 2021-10-14
  Art. czytany: 743 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 912409 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zał. 1 _formularz ofertowy - rozmiar: 85848 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zał. 2_Formularz cenowy - rozmiar: 53760 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zał. 3_Specyfikacja dostawy - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zał. 4 Umowa - rozmiar: 99328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaproszenie do złożenia ofert - rozmiar: 2189864 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów