(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» oświadczenie majątkowe - Dariusz Miernik
» Oświadczenie majątkowe - Lidia Frątczak
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.13.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GG-II.6821.3.15.2023
» Krzysztof Adamiec - oświadczenie majątkowe
 • Przetargi
 • Zapytanie ofertowe - 'Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Parku Miejskiego w Suchedniowie'.

  I. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Gmina Suchedniów
  ul. Fabryczna 5
  26 – 130 Suchedniów
  NIP 663-17-31-609
  REGON 291009917
  tel./fax 41 25 43 250, 41 25 43 002 / 41 25 43 090
  strona internetowa : www.suchedniow.bip.doc.pl
  adres poczty elektronicznej : e-mail: [email protected]

  II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi pn.: ' Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Parku Miejskiego w Suchedniowie” w ramach zadania – Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie.
  2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
  a) wykonania map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych,
  b) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji naziemnej i podziemnej obiektu,
  c) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
  w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,
  d) opracowanie planu BIOZ dla projektu,
  e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,
  f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót - 1 egz. w wersji papierowej + 1 ezg. W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,
  g) opracowanie projektu zagospodarowania terenu - 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
  w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,
  h) opracowanie projektów wykonawczych,
  i) teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym koniecznym będzie uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  j) wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie robót.
  k) W razie potrzeb uzyskanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego (wzmocnienie brzegu zalewu, wymiana barierek, montaż fontanny).
  3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z wymogami określonymi ustawie
  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 133 ze zm.).

  4. Dokumentacja projektowa powinna obejmować:
  a) Kompleksowy projekt (architektoniczny i wykonawczy) zagospodarowania terenu Parku Miejskiego w Suchedniowie,
  b) Park winien zostać podzielony na strefy użytkowania (lokalizacja poszczególnych stref zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia):
  - Strefa A – strefa plenerowej galerii sztuki Kocioł. W ramach projektu tego obszaru należy przewidzieć inwentaryzację zieleni, zaplanować cięcia pielęgnacyjne oraz prace zabezpieczające istniejące drzewa. Ponadto należy przygotować kamienne cokoły umożliwiające organizowanie wystaw prac (rzeźb) lokalnych artystów. Każdy cokół powinien być odpowiednio zabezpieczony, posiadać miejsce umożliwiające zamontowanie tabliczki z opisem danego eksponatu, posiadać uchwyty umożliwiające montaż rzeźb.
  - Strefa B – strefa zabawy i rekreacji. Planowany obszar powinien przewidywać rozrywki dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Proponowane rozwiązania – plac zabaw, mini tor rowerowy miejsce do jazdy na łyżworolkach itp. Zagospodarowanie skarpy od strony budynku wielorodzinnego przy ul. Bugaj.
  - Strefa C – strefa pikniku i wypoczynku. W strefie tej należy zaplanować miejsca do piknikowania dla mieszkańców, stoliki do gry w szachy, miejsca widokowe zlokalizowane przy głównej promenadzie przy parku.
  - Strefa D – strefa zieleni ozdobnej. W tym miejscu zaprojektować należy parkową zieleń ozdobną, klomby, nasadzenia, miejsca do czytania.
  c) w każdej ze stref należy przeprowadzić pielęgnację zieleni oraz dodatkowe nasadzenia ozdobne, należy zaprojektować małą architekturę (ławki parkowe, kosze na odpady, kosze na psie odchody, tablice informacyjne z zaprojektowaną zielenią, regulaminy korzystania
  z obiektu przy każdym z wejść do parku),
  d) ponadto należy zaprojektować system nawadniania zieleni,
  e) ciągi pieszo – komunikacyjne. Promenadę główną prowadzącą wzdłuż zalewu należy zaprojektować np. z dużych płyt betonowych , oddzielonych kostką granitową. Brzeg zalewu od strony północnej (wzdłuż promenady przy Parku) – należy zaprojektować wykonanie go w ozdobnym narzucie kamiennym. Projekt powinien przewidzieć również wymianę barierki oddzielającej na nową, wykonaną ze stali nierdzewnej. Proponuje się zaprojektowanie pływającej fontanny w zbiorniku wodnym,
  f) pozostałe ciągi komunikacyjne należy zaprojektować w istniejących miejscach – rodzaj nawierzchni kolorowa mieszanka bitumiczno – mineralna, preferowane kolory – brązowy, bordowy,
  g) wykonanie projektu schodów od strony ul. Bugaj wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  h) cały obiekt należy projektować w taki sposób, aby dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  5. W ramach zlecenia Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dwóch wizualizacji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Wizualizacje muszą zawierać
  w sobie wytyczne w zakresie podziału Parku Miejskiego na strefy. Po wyborze ostatecznej wizualizacji, Wykonawca w oparciu o nią będzie mógł przystąpić do prac projektowych.

  6. Lokalizacja inwestycji oraz podstawowy opis istniejącego terenu.

  Park Miejski zlokalizowany jest w Suchedniowie, obręb 001. Obecnie działka o nr ewid. geod. 6552/1 wykorzystywana i urządzona jest jako Park Miejski. Działka uzbrojona jest
  w infrastrukturę techniczną: sieć wodociągową ø 300, sieć kanalizacji sanitarnej ø 300, nowo wybudowaną linię elektroenergetyczną oraz ciepłociąg. Działka znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. W zakresie zagospodarowania terenu: na działce znajdują się ciągi komunikacyjne z płytek betonowych, ławki, kosze
  na odpady, zieleń parkowa oraz istniejące, nowe oświetlenie nn wraz z słupami oświetleniowymi. Działka ma dostęp do drogi publicznej z drogi powiatowej - ul. Bodzentyńskiej
  w Suchedniowie. Od strony południowej Park Miejski Ograniczony jest zbiornikiem wodnym na rzece Kamionka, od strony zachodniej i północnej drogą powiatową, ul. Bodzentyńska i Bugaj, od strony wschodniej osiedlem budynków wielorodzinnych. Do Parku prowadzą trzy wejścia, jedno od strony ul. Bodzentyńskiej, drugie od strony ul. Bugaj, trzecie od strony
  ul. Dawidowicza.


  III. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.

  1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie:
  rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy (maj 2021 r.)
  zakończenie – 30.11.2021 r.
  2. Termin płatności - 30 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.
  3. Warunki płatności – rozliczenie - 2021 rok - dwie płatności, I płatność w wysokości 5% całkowitego należnego wynagrodzenia po przedstawieniu Zamawiającemu wizualizacji, II płatność w wysokości 75% całkowitego należnego wynagrodzenia po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej u Zamawiającego, III płatność w wysokości 20% całkowitego należnego wynagrodzenia po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, do którego organ architektoniczno – budowlany nie wniósł sprzeciwu.
  4. Zamawiający wymaga uregulowania przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przypadających na dany okres rozliczeniowy za jaki będzie wystawiał fakturę Zamawiającemu.
  5. Potwierdzeniem uregulowania należności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji robót jest dowód zapłaty. Brak dokumentów, o których mowa powyżej, skutkuje brakiem wymagalności faktury.
  6. Okres gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację projektową 36 miesięcy od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniu robót do Starosty Skarżyskiego.

  IV. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu:
  a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe o wartości minimum 10 000,00 złotych brutto każda, obejmujące swym zakresem projekt zagospodarowania terenów miejskich w tym
  np. Parku Miejskiego, terenów przy zalewach miejskich, parków uzdrowiskowych, terenów sportowych, terenów zielonych.
  b) Wykonawca dysponował będzie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
  - 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania
  w specjalności architektonicznej,
  - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania
  w specjalności drogowej,
  - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania
  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych.
  2. Dopuszcza się realizację przedmiotowego zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wówczas Wykonawcy razem biorący udział w postępowaniu winni spełniać wyżej określone warunki udziału w postępowaniu łącznie.
  3. Odrzuceniu podlegać będą oferty nie spełniające w/w warunków udziału w postępowaniu.

  V. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
  3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane pisemnie winny być składane na adres: Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów.
  4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [email protected] , a faksem na nr 41 25 43 090.
  5. Strona otrzymująca oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
  6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Jaszczur tel. 41 25 43 186 wew. 37.
  7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, dalej RODO:
  - administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Suchedniów,
  ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów,
  - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Suchedniów jest Pan Władysław Grudniewski tel. 41 25 43 250 wew. 10,
  - dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
  - posiada Pan/Pani:
   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO,
   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  - nie przysługuje Pani/Panu:
   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  VI. Sposób obliczenia ceny.

  1. Oferta musi zawierać łączną, ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane zawarte
  w dokumentach niniejszego postępowania. Do wynagrodzenia ryczałtowego
  ma zastosowanie art. 632 KC.
  2. Wykonawca poda cenę oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
  3. Cena oferty powinna zawierać wszelkie możliwe koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, łącznie z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy oraz wszystkich innych kosztów
  (w tym między innymi koszty druku dokumentacji, opłat za uzyskanie decyzji, map itp.), które będą musiały zostać poniesione przy wykonywaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentach niniejszego postępowania.
  4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
  5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

  VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

  1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu ofert zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów:

  Nr kryterium Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie
  1. (C) Cena ofertowa brutto 80%
  2. (D) Doświadczenie architekta 20%

  2. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone według następujących wzorów:

  Dla kryterium - Cena ofertowa brutto - 80% według formuły:
  C = Cn/Cb x 80
  gdzie:
  C - ilość punktów ceny ofertowej,
  Cn - cena najniższej oferty spośród ofert nieodrzuconych,
  Cb - cena oferty badanej.
  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena ofertowa brutto.
  Dla kryterium - doświadczenie architekta: Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium doświadczenie architekta zostanie zastosowana następująca metoda przyznania punktów:
  Udokumentowane doświadczenie obejmujące realizację/uczestnictwo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie projektów zagospodarowania terenów miejskich w tym np. Parku Miejskiego, terenów przy zalewach miejskich, parków uzdrowiskowych, terenów sportowych, terenów zielonych o wartości minimum 10 000,00 zł brutto.
  a. osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
  w specjalności architektonicznej:

  0 – 2 zadania – 0 pkt,
  3 zadania – 5 pkt,
  4 zadania – 10 pkt,
  5 zadań - 15 pkt,
  6 zadań i więcej – 20 pkt.

  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium doświadczenie architekta.
  Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
  Lp = C + D
  Lp - liczba punktów,
  C - punkty przyznane w kryterium cena ofertowa brutto,
  D- punkty przyznane w kryterium doświadczenie architekta.

  Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  VIII. Sposób przygotowania oferty.
  1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do dokumentów z niniejszego postępowania. Dokument należy złożyć do Zamawiającego w jednej z form wskazanych w rozdziale V zapytania tj. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, osobiście lub faksem,
  b) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest składana przez pełnomocnika, upoważniające go do tej czynności,
  c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do dokumentów postępowania
  z uwzględnieniem opisanych warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Do wykazu należy załączyć kserokopię uprawnień osób wskazanych w nim oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
  d) wykaz wykonanych prac projektowych – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do dokumentów postępowania, wraz z uwzględnieniem opisanych warunków udziału
  w postępowaniu. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie prac projektowych (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru dokumentacji – wystawione przez podmiot na rzecz, którego dokumentacje były realizowane).
  2. Oferta musi być sporządzania w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu powinny być parafowane przez wykonawcę.
  5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę reprezentującą wykonawcę, zgodnie
  z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, albo osobę upoważnioną
  do reprezentowania wykonawcy.
  7. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
  8. Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, z wyjątkiem pełnomocnictw, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
  'za zgodność z oryginałem' przez Wykonawcę, osobę upoważnioną wymienioną
  w dokumencie rejestracyjnym lub pełnomocnika, na każdej stronie zawierającej treść.
  9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone
  w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  10. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę niniejszego postępowania.
  11. Jeżeli w/w informacje nie znajdą się na opakowaniu oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie otwarcia ofert.

  IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów w tymczasowym biurze podawczym
  w terminie do dnia 10-05-2021 rok. do godziny 10:00
  2. Oferta złożona po terminie wskazanym jako termin składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o wpłynięciu oferty po terminie.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego
  tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, przy ul. Fabrycznej 5, 26 - 130 Suchedniów
  w dniu 10-05-2021 r. o godzinie 10:30.
  4. Otwarcie ofert nie jest jawne.
  5. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl w dokumentach niniejszego postępowania informacje dotyczące:
  - kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - cen wskazanych w złożonych ofertach.

  X. Postanowienia końcowe.
  1. Istotne postanowienia umowne zwarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
  nr 5 do dokumentów z niniejszego postępowania.
  2. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży Zamawiającemu najkorzystniejszą ofertę.

  XI. Wykaz dokumentów niniejszego postępowania:
  - Załącznik nr 1 – strefy zagospodarowania Parku Miejskiego,
  - Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
  - Załącznik nr 3 – wykaz osób,
  - Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dokumentacji projektowych,
  - Załącznik nr 5 – wzór umowy.  Data wprowadzenia: 2021-04-30 0829
  Data upublicznienia: 2021-04-30
  Art. czytany: 2770 razy

  » Załącznik nr 1 - strefy zagospodarowania Parku - rozmiar: 5520504 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - rozmiar: 25350 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - Wykaz osób - rozmiar: 21251 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dokumentacji projektowych - rozmiar: 19768 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 41365 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów