Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie

2009-07-30 0735
Art. czytany: 6908 razy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2003 nr 110 poz. 1058) zamieszcza się spis kart informacyjnych tworzonych w ramach niżej wymienionych kategorii:

Wyszukiwanie kart w Wykazie:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=123600

Formularz A

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 

Formularz C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz D

Polityka, strategia, plan lub program 

Formularz E

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów 

Formularz F

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii 

Formularz G

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

Formularz H

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

Formularz I

Inne dokumenty