Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki

2023-03-23 1134
Art. czytany: 589 razy

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki

odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5.

Rozpoczęcie obrad: godz. 15:30

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

- Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2022;

- Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w Gminie Suchedniów na rok 2022;

- Sprawozdania z realizacji w roku 2022 „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2022 – 2024”;

- projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Suchedniów z Gminą Masłów w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy;

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 341/LIII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na lata 2023 -2026;

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2023 roku.