ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2022-12-19 1500
Art. czytany: 1289 razy

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn.: „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Suchedniów i świadczenie

Suchedniów, dnia 19.12.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto w związku z czym postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający
GMINA SUCHEDNIÓW
ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów
NIP 663 – 17 – 31 – 609
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn.: „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Suchedniów i świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów wolno żyjących”
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (wyjazd do wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, całodobowa opieka)
2. Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów wolno żyjących (sterylizacja, kastracja, szczepienie, odrobaczanie, eutanazja, eutanazja miotu)
3. Obowiązek wyznaczenia zastępstwa w przypadku braku możliwości świadczenia usług przez Wykonawcę. Dane kontaktowe zastępstwa winny być przekazane Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

II. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówieni od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy w celu udziału w postępowaniu muszą spełnić niżej określone warunki tj.
1. Posiadać dokumenty potwierdzające, iż usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu przyznane przez okręgową radę lekarsko – weterynaryjną
2. Posiadać dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną
3. Posiadać urządzenia, środki i osoby niezbędne do doświadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.

IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert:
Kryteria wyboru ofert:

1. Cena całkowita oferty – 100 %
V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania tj. formularzu cenowym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, 26 – 130 Suchedniów ul. Fabryczna 5 – sekretariat pokój 105 – osobiście, pocztą (data
i godzina wpływu) lub e – mailem na adres [email protected] w terminie do 27 grudnia 2022 r. do godziny 15:00.
VI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępnione zostało niniejsze zapytanie.

VII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym pismem.
2. Zamawiający w załączeniu do zapytania przekazuje załącznik nr 2 – wzór umowy.