Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 2 grudnia 2022 r. Znak:GNI.6220.4.2022

2022-12-06 1232
Art. czytany: 249 razy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 2 grudnia 2022 r. Znak:GNI.6220.4.2022

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 02.12.2022 r. znak: GNI.6220.4.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego PV Suchedniów A z możliwością podziału na mniejsze instalacje o łącznej mocy do 4 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 81 i 82, obręb 0005 Krzyżka, gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie w godzinach od 730 do 1530 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr (41) 25 – 43 – 186 wew. 52.
Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 06.12.2022 r. na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl.


Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Miernik