Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o wydaniu w dniu 21.10.2021 r. znak: GNI.6220.2.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ..

2021-10-21 1235
Art. czytany: 248 razy

Znak: GNI.6220.2.2021 Suchedniów, 21.10.2021 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 § 4 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 21.10.2021 r. znak: GNI.6220.2.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 389060T – ul. Stokowiec w miejscowości Suchedniów”

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku – Kamiennej można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie w godzinach od 730 do 1530 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr (41) 25 – 43 – 186 wew. 52.

W dniu 21.10.2021 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchedniów na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Miernik