Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie

2021-10-14 0835
Art. czytany: 298 razy

Suchedniów, 14.10.2021 r.

Znak: GNI.042.3.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

I. Zamawiający: Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów, tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected]

II. Przedmiot zamówienia — dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja dostawy pomocy (Załącznik nr 3). Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

IV. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

V. Warunki płatności — 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół odbioru pomocy dydaktycznych.

VI. Skład oferty

Oferta Wykonawcy musi zawierać:
a) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1),
b) wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 2).

VII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium: cena oferty - 100%
2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę całkowitą brutto.
3. W przypadku rozbieżności w cenie całkowitej wpisanej cyfrowo i słownie, pod uwagę brana będzie cena wpisana słownie.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje
(np. koszty dostawy, ubezpieczenia na czas dostawy itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
5. Ceny poszczególnych pomocy są cenami ryczałtowymi.

IX. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy podpisać tradycyjnie (ręcznie) i przekazać faksem lub w formie skanu drogą elektroniczną do 21.10.2021 r. do godz. 15:00. Adres poczty elektronicznej [email protected] faks: 41/ 25 43 090

X. Osoba/y uprawniona/e do kontaktu i sposób kontaktu
1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: [email protected], faks 41/ 25 43 090)
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- Pani Anna Kopeć, tel. 41/ 25 43 250 wew. 11
XI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
2. Informację dotycząca otrzymanych ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie.
3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Postępowanie może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie unieważnione bez podawania przyczyny.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie wyłonionego Wykonawcę.

XII. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Specyfikacja dostawy pomocy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy