Deklaracja dostępności

2021-04-07 1328
Art. czytany: 3090 razy

Deklaracja dostępności


Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.suchedniow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2015-04-14 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-21


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.


Ułatwienia na stronie


Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


-podwyższony kontrast;


-możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;


- elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;


-na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;


-mapa strony


Data sporządzenia deklaracji


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Miernik, adres poczty elektronicznej [email protected].


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 25 43 250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie mieści się w budynku, który jest dostosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wejście do budynku nie ma progu, a szerokość drzwi umożliwia wjazd wózkiem dla niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Przy budynku Urzędu Miasta i Gminy wydzielone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.