Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi.. '

2020-11-13 1729
Art. czytany: 2068 razy

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu
„Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”