Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 30.06.2020 r.

2020-07-02 1529
Art. czytany: 234 razy

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) z dnia 30.06.2020 r.

W dniu 30 czerwca 2020 r. Miejski Klub Sportowy „ORLICZ” z siedzibą: ul. Sportowa 5, 26 - 130 Suchedniów, złożył ofertę na realizację projektu Trening zastępowania agresji - ART, w ramach zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.
koszt całkowity realizacji zadania – 9 000,00 zł
kwota wnioskowanej dotacji – 8 000,00 zł

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl
Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia. 09.07.2020 r., w następujący sposób:
• osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Suchedniowie,
• drogą elektroniczną na adres [email protected]
• listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).