Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi

2019-10-03 1355
Art. czytany: 424 razy

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów działając na podstawie uchwały Nr 68/XI/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchedniów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Suchedniów do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Projekt Programu można pobrać ze strony: www.suchedniow.bip.doc.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, pokój nr 203.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 31 października 2019 r.
Można je składać na załączonym formularzu w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie,
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

W trakcie konsultacji przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 10 października 2019 r. o godzinie 17.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt programu współpracy na 2020 rok, a wszystkie zainteresowane organizacje będą mogły zgłosić sugestie i wątpliwości związane z tym dokumentem.