Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

2019-08-27 1530
Art. czytany: 3009 razy

Ogłoszenie nr 590356-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.
Gmina Suchedniów: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700000, ul. ul. Fabryczna 5 , 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
Adres strony internetowej (URL): http://www.suchedniow.bip.doc.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Gmina Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
Numer referencyjny: GNI.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: 'Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków'. 2. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 oraz planowany do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 3. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) drogowej, b) sanitarnej, c) elektrycznej. 2. Osoba posiadająca uprawnienia w branży drogowej będzie pełniła funkcję koordynatora inspektorów nadzoru wyżej wskazanych branż przez cały okres realizacji zadania tj. od dnia podpisania umowy aż do dnia zakończenia rzeczowego oraz finansowego inwestycji. Koordynator będzie również zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji na roboty budowlane. 3. Ilość wizyt inspektorów w poszczególnych branżach na budowie: a) Inspektor nadzoru branży drogowej/koordynator robót – 3 razy w tygodniu do końca realizacji zadania, minimum 2 godziny dziennie przez cały okres realizacji inwestycji, b) Inspektorzy nadzoru branży sanitarnej i elektrycznej – minimum 1 raz w tygodniu przez co najmniej 2 godziny – w trakcie trwania robót branżowych. Dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła funkcje obydwu inspektorów branżowych wskazanych w pkt 3 ppkt b), jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane i doświadczenie. Wskazany wymiar czasowy należy traktować, jako minimalny. Oznacza to, że inspektorzy muszą być obecni na budowie każdorazowo, kiedy ich obecność jest wymagana, również poza wskazanym wymiarem czasowym. 4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202). 5. Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania będzie należało między innymi: a) szczegółowa znajomość dokumentacji projektowej, oraz treści umowy zawartej między Generalnym Wykonawcą a Zamawiającym, a także między Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcami, b) kontrolowanie pod względem terminowości wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, c) kontrolowanie wykonania robót pod względem ich zgodności z projektem budowlanym, STWIOR oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, d) podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami obowiązującego prawa lub umową między Generalnym Wykonawcą a Zamawiającym, e) akceptowanie materiałów przewidzianych do realizacji inwestycji dostarczonych przez Wykonawcę, f) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, g) rozliczenie budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron, h) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę, i) potwierdzenie wpisem w dziennik budowy wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację umowy np. przerwania robót, wstrzymania robót. j) uczestniczenie w naradach budowy z Generalnym Wykonawcą oraz Zamawiającym, k) sporządzanie miesięcznych raportów o zaawansowaniu robót. 6. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje między innymi: a) w zakresie branży sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym: - wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 11 DN 160 x 14,6 mm L= ok. 880 m, trasa wodociągu poprowadzona wzdłuż ulic Powstańców 1863 r. oraz Krótkiej w pasie drogowym poza pasem jezdnym, na sieci wodociągowej zamontowane zostaną hydranty przeciwpożarowe Ø80 PN 16 typu nadziemnego (H1, H2, H4, H5, H6, H7, H9,), i podziemnego (H3, H8), skrzyżowania z jezdniami dróg o nawierzchni asfaltowej w rurach ochronnych stalowych przewiertowych, włączenie projektowanej sieci wodociągowej przy ul. Bodzentyńskiej do istniejącego wodociągu stalowego DN 300, istniejącą przebudowywaną sieć po zakończeniu zadania należy w miejscu włączenia przy ul. Bodzentyńskiej trwale odciąć i zaślepić, - połączenie projektowanego wodociągu w ul. Krótkiej z istniejącym wodociągiem żeliwnym DN 200 w ul. Mickiewicza, - oznakowanie wodociągu i uzbrojenia, - wykonanie próby szczelności, - wykonanie płukania wodociągu, - wykonanie przyłączy wodociągowych - w ramach zadania przewiduje się przepięcie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wodociągowej od granic poszczególnych posesji. Wszystkie odcinki przyłączy stalowych i żeliwnych w pasie drogowym należy wymienić na nowe z PE 100 SDR 11 DN (40 x 3,7 mm - 63 x 5,8 mm), w dz. nr ewid. 1349 projektowany odcinek przyłącza wody wymienić na nowy z rur PE 100 SDR 11 z zachowaniem istniejącej średnicy, - w ramach zadania należy wykonać również przyłącza wodociągowe do działek nieuzbrojonych zakończone studniami wodomierzowymi włazowymi z betonowych elementów prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibracyjnego klasy nie niższej niż B - 45 z komora roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznych o średnicach wewnętrznych 1200 mm - 12 szt., do pozostałych działek nieuzbrojonych zgodnie z dokumentacją przyłącza wody należy zakończyć w pasie drogowym i zaślepić korkiem elektrooporowym, - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PP-b 315 x 12 SN 8 o długości ok. 880 mb, odcinek z początkiem w ul. Powstańców przy ul. Warszawskiej, dopuszcza się zastosowanie rur litych PP obustronnie gładkich, końcowy odcinek przy ul. Bodzentyńskiej na działce 6506/52, a także wymiana kanału sanitarnego w ul. Krótkiej, studzienki kanalizacyjne kinetowe o średnicy DN 1200, - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek uzbrojonych i nieuzbrojonych z rur PP-b DN 160 SN8 zgodnie z dokumentacją projektową, opcjonalnie dopuszcza się rury lite PP, obustronnie gładkie z wysoką sztywnością obwodową nie mniejszą niż SN 8, - wykonanie próby szczelności uzbrojenia KS, przyłączy i studni rewizyjnych na eksfiltrację, a także wykonanie kamerowania całego odcinka kanalizacji sanitarnej, b) w zakresie branży drogowej zgodnie z projektem wykonawczym oraz projektem zamiennym stałej organizacji ruchu: - rozbiórka istniejącej drogi oraz chodnika wraz z przekazaniem materiałów pochodzących z rozbiórki Zamawiającemu, - podstawowe parametry projektowanej drogi - szerokość jezdni ul. Powstańców - 6,00, obustronny chodnik o szerokości od 2,0 do 4,5 m, długość odcinka - 712 metrów, na odcinku od ul. E. Peck do ul. Bodzentyńskiej (ok. 350 m) północny pas ruchu będzie przeznaczony pod pas postojowy, a organizacja ruchu na tym odcinku będzie jednokierunkowa - zgodnie z projektem zamiennym stałej organizacji ruchu, - odcinek ul. Krótkiej zaprojektowano o szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m o długości 133,00 m. - wykonanie lewoskrętu z ul. Kieleckiej o długości 80,0 m i szerokości 3,0 m w miejscu istniejącego pasa rozdziału, istniejący pas rozdziału z kostki betonowej na długości lewoskrętu zostanie rozebrany, - wykonanie zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - mała architektura - przy przystankach autobusowych zostaną ustawione wiaty autobusowe o wym. 3,35 x 1,0 m, 5 ławek i koszy na śmieci oraz 6 szt. słupów reklamowych ozdobnych o wysokości 5,5 m. - konstrukcje nawierzchni: • odcinek od ul. Kieleckiej do ul. Fabrycznej oraz lewoskręt z ul. Kieleckiej kategoria KR 3 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie - 20 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 7 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 7 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm, razem grubość konstrukcji 38 cm, • pozostałe odcinki dróg o ruchu KR 2 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. - mechanicznie - gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 8 cm, warstwa ścieralna betonu asfaltowego - gr. 4 cm, razem grubość konstrukcji 31 cm, • konstrukcja nr 2 chodnika - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm, podsypka grysowa 2 - 8 mm - gr. 3 cm, kostka betonowa (kolor szary) gr. 8 cm, razem grubość konstrukcji 26 cm, • konstrukcja nr 3 - miejsca postojowe i zjazdy - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm, podsypka grysowa 2-8 mm - gr. 3 cm, kostka betonowa (kolor szary m-ca postojowe, kolor czerwony zjazdy) - gr. 8 cm - razem grubość konstrukcji - 31 cm, • konstrukcji nr 4 - zabruk kostką granitową - kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm, podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm, warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) z zaspoinowaniem szczelin rozbieralną mieszanką kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej gr. 15 cm., razem grubość konstrukcji 33 cm. • bilans powierzchni - powierzchnia z kostki betonowej - 3415 m2, powierzchnia nawierzchni asfaltowej - 4760 m2, powierzchnia zjazdów z kostki betonowej 1080 m2, powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej - 1320 m2, powierzchnia zabruku kostki granitowej - 60 m2, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem zamiennym stałej organizacji ruchu, - wykonanie odwodnienia zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym oraz projektem wykonawczym tj.: • kanał deszczowy przejmujący wody napływowe na odcinku ulicy Powstańców 1863 r. od ul. Kieleckiej do rejonu ulicy Spokojnej z rur PEHD Ø (200 - 350) mm oraz z terenów przyległych. Odbiornikiem tych wód będzie istniejący kolektor deszczowy Ø1000 przebiegający przez ulicę Powstańców 1863 r. przy ul. Fabrycznej, • kanał deszczowy przejmujący wody napływowe z pozostałej części ulicy Powstańców 1863 r., ul. Krótkiej oraz terenów przyległych z rur PEHD Ø (200 - 500) mm. Odbiornikiem tych wód będzie istniejący kolektor deszczowy Ø1200 przebiegający przez działkę nr ewid. 6506/52. - wykonanie przekładki sieci gazowej zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym oraz projektem wykonawczym tj.: • przekładka sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) z rur polietylenowych dn90 PE100 SDR11 o długości L=166 m, wraz z przepięciem czterech przyłączy gazowych - dostosowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu do nowego układu komunikacyjnego zgodnie z projektem budowlanym w zakresie: • linia napowietrzna nn zasilana ze stacji 'Kielecka' - demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 4 i 4/2 - 30 m, demontaż ulicznej oprawy oświetleniowej z zabezpieczeniem - 1 kpl, demontaż stalowego wysięgnika, demontaż słupa nr 4/1, projektowana sieć - montaż słupa nr 4/1, montaż istn. stalowego wysięgnika, montaż istn. przewodów linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 4 i 4/1 - 30 m, montaż i podłączenie istn. ulicznej oprawy oświetleniowej z zabezpieczeniem, • linia napowietrzna nn zasilana ze stacji 'Spokojna' - demontaż dwutorowej linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 3 i 8 - 164 m, demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 8 i 10 - 59 m, demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 8 i 8/1 - 30 m, demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 11 i 14 - 101 m, demontaż ulicznych opraw oświetleniowych z zabezpieczeniem - 8 kpl, demontaż stalowych wysięgników - 8 szt., demontaż przyłączy energetycznych napowietrznych 1 fazowych - 12 kpl., demontaż przyłączy energetycznych napowietrznych 3 - fazowych - 11 kpl, demontaż słupów nr 4, 5, 6 ,7 i 12 - 5 kpl., demontaż słupa nr 8 - 1 kpl., demontaż słupa nr 9 - 1 kpl, demontaż słupa nr 13 - 1 kpl., projektowana sieć: montaż w nowej lokalizacji słupów 8, 9, 13, montaż istn. stalowych wysięgników - 8 kpl. montaż istniejących przewodów dwutorowej linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami 3 i 8 - 163 m, przedłużenie o 3 m istn. przewodu - 1 kpl. montaż istn. przedłużonych przewodów linii napowietrznej, montaż istniejących przewodów linii napowietrznej, montaż i podłączenie istn. ulicznych opraw oświetleniowych z zabezpieczeniem na przeniesionych słupach, przedłużenie istn. przyłączy 1 - fazowych do budynków nr 28 i 24, przedłużenie istn. przyłączy 3 - fazowych do budynków 32, 26, 20, 18, 10 i 4, montaż istn. przyłączy energetycznych napowietrznych 1 fazowych - 10 kpl, montaż istn. przedłużonych przyłączy energetycznych napowietrznych 1 - fazowych - 2 kpl, montaż istn, przyłączy energetycznych napowietrznych 3 - fazowych - 5 kpl, montaż istn. przedłużonych przyłączy energetycznych napowietrznych 3 - fazowych - 6 kpl. 7. Zamawiający informuje, iż zadanie należy wykonywać w poniżej wskazanej kolejności prac: a) etap I - udrożnienie lewoskrętu z ul. Powstańców do ulicy Kieleckiej, odcinek od skrzyżowania ul. Powstańców z ulicą Fabryczną, aż do wyjazdu na starodroże DK nr 7, odcinek należy wykonać kompleksowo wraz z wszelkimi robotami branżowymi, w sposób, który umożliwi przekazanie go do częściowego użytkowania, okres realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2019 r. b) etap II - odcinek od ul. Bodzentyńskiej, aż do skrzyżowania z ulicą Emilii Peck wraz z ul. Krótką, odcinek należy wykonać kompleksowo wraz z wszelkimi robotami branżowymi, w sposób, który umożliwi przekazanie go do częściowego użytkowania, okres realizacji - 01.12.2020 r. a) etap III - odcinek od skrzyżowania z ul. Emilii Peck, aż do zakończenia zakresu rzeczowego ujętego w etapie I prac, zakończenie tego etapu rozumie się, jako zakończenie całego zakresu rzeczowego zadania, po zakończeniu etapu III nastąpi odbiór końcowy zadania oraz zgłoszenie obiektu do użytkowania, okres realizacji do dnia 30.09.2021 r. Zakończenie etapu III prac jest zakończeniem całego okresu realizacji zadania. 8. Dokumentacja projektowa obejmująca wskazane zadanie inwestycyjne dostępna jest na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce Przetargi w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: 'Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków'.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71541000-2
71540000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: - Inspektor nadzoru robót drogowych/koordynator robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa) i posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu związanym z budową lub przebudową lub rozbudową drogi o długości minimum 500 mb. - Inspektor nadzoru robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (lub uprawnienia równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa). - Inspektor nadzoru robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub uprawnienia równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa). Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego. Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rdz. VI pkt 7 ppkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.2. Dokument, o którym mowa w punkcie 7.1. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Przepis w pkt. 7.2. stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN, zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt. 2.2.2 a).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
(C) Cena ofertowa brutto 60,00
(B) Ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektorów branżystów (dwóch lub jednego, w zależności od posiadanych uprawnień) w trakcie trwania robót branżowych 8,00
(K) Ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia koordynatora/inspektora w branży drogowej przez cały okres realizacji inwestycji 12,00
(D) Doświadczenie koordynatora/inspektora w branży drogowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: a) Wykonawca ma prawo zastąpić każdą z osób wymienionych w umowie. Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić na zmianę takiej osoby pisemną zgodę, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała: kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy. b) Zmiany osób w zespole inspektorów nadzoru na zasadzie zastępstwa. W typ przypadku spełnione muszą być łącznie warunki tak jak w punkcie 1 ppkt. a. c) w zakresie terminu zakończenia w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: 'Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków'. d) Zamawiający może także w uzasadnionych przypadkach żądać zmiany inspektora nadzoru.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, dalej RODO: a) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Suchedniów jest Pan Władysław Grudniewski dostępny pod nr telefonu tel. 41 25 43 250 wew. 10, c) dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, f) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, h) posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: