A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21 lutego 2020 r.
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2019 r.
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Budzetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej
 • Status Prawny
 • Statut Gminy
 • Rozdzial VII

  Rozdział VII
  Organizacja i tryb pracy Burmistrza


  § 111.

  Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą przy pomocy zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

  § 112.

  1. W celu wykonywania zadań i kompetencji określonych w ustawach i w Statucie Burmistrz może wyznaczyć zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz innym pracownikom zakres spraw, w których będą działać z jego pisemnego upoważnienia.
  2. Upoważnienia udzielane są na piśmie i gromadzone we właściwym rejestrze.

  § 113.

  Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, który działa w oparciu
  o regulamin organizacyjny ustalony przez Burmistrza.

  § 114.

  Wykonując przypisane w ustawach i statucie kompetencje i zadania Burmistrz rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w formie:
  - zarządzeń,
  - dyspozycji,
  - decyzji administracyjnych i postanowień administracyjnych.

  § 115.

  1. Zarządzenia Burmistrz wydaje w sprawach:
  a) gdy ustawa o samorządzie gminnym lub właściwe przepisy tak stanowią,
  b) objętych zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej,
  c) innych niż wymienione w pkt. a i b z zakresu administracji publicznej
  adresowanych do licznej grupy adresatów i nie mających jednorazowego
  zastosowania.
  2. Zarządzenia mają postać odrębnych dokumentów, które zawierają:
  - numer,
  - datę,
  - wskazanie podstawy prawnej,
  - określenie przedmiotu,
  - wskazanie podmiotów zobowiązanych do wykonania,
  - data wejścia w życie.
  3. Zarządzenia gromadzone są we właściwym rejestrze.

  § 116.

  Dyspozycje Burmistrz wydaje rozstrzygając o:
  - sposobie załatwienia sprawy,
  - terminie załatwienia sprawy,
  - aprobaty załatwienia sprawy.
  Dyspozycję mają postać odrębnych paraf, podpisów, adnotacji na dokumentach.

  § 117.

  Decyzje administracyjne wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy merytoryczne regulujące dane zagadnienie.

  § 118.

  Burmistrz uczestniczy z urzędu w sesjach Rady.

  § 119.

  Burmistrz podaje do publicznej wiadomości godziny urzędowania, w których osobiście przyjmuje interesantów.


  Data wprowadzenia: 2003-07-09 0917
  Data upublicznienia: 2003-07-09
  Art. czytany: 3648 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Admin
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów