A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2019 r.
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Budzetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej
» Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
» Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • Status Prawny
 • Statut Gminy
 • Rozdzial III

  Rozdział III
  Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich


  § 20.

  Uprawnionym do dostępu do dokumentów Gminy, wynikających z wykonywania zadań publicznych, i korzystania z nich jest każdy zainteresowany.

  § 21.

  Udostępnieniu podlegają w szczególności następujące dokumenty publiczne:
  - uchwały Rady Miejskiej,
  - zarządzenia Burmistrza,
  - wnioski i opinie komisji Rady,
  - interpelacje i wnioski radnych,
  - protokoły z posiedzeń Rady i komisji Rady.

  § 22.

  Dysponentami dokumentów publicznych są w zakresie działania:
  1) Rady – Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego pracownik Biura Rady,
  2) Burmistrza – Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik,
  3) gminnych jednostek organizacyjnych – kierownicy tych jednostek.

  § 23.

  1. Dokumenty publiczne są jawne, z wyłączeniem tych, których ochrona przed nieuprawnionym ujawnieniem wynika z ustawy.
  2. Dostęp do dokumentów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  § 24.

  Dysponent dokumentów publicznych jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań celem zapewnienia dysponowania tymi dokumentami w sposób nadający się do udostępnienia przy zachowaniu ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

  § 25.

  Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
  1) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
  2) wglądu do dokumentów,
  3) sporządzania uwierzytelnionych kopii z dokumentów.

  § 26.

  1. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez dysponenta dokumentu.
  2. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument jest udostępniany.

  § 27.

  Wgląd do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
  a) powszechnej publikacji,
  b) bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

  § 28.

  1. Powszechnej publikacji dokonuje się:
  a) w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
  b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.
  2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
  3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu publikuje się wszystkie uchwały Rady Miejskiej.

  § 29.

  1. Bezpośrednie udostępnienie na wniosek uprawnionego dotyczy jedynie dokumentów, których udostępnienie nie jest dokonywane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Wniosek o udostępnienie powinien być złożony na piśmie, jeżeli dotyczy informacji zawartych w wielu dokumentach lub o różnorodnym charakterze.
  3. Udostępnienie następuje niezwłocznie w sposób zgodny z wnioskiem,
  o ile środki techniczne dysponenta dokumentów umożliwiają realizację tego wniosku.
  4. Udostępnienie dokonywane jest w obecności wyznaczonego pracownika,
  który zarazem podejmuje czynności mające na celu zachowanie ochrony danych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
  5. Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie, należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia, nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  6. Odmowa udostępniania dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem.
  7. W przypadku nieudostępnienia dokumentu z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych, należy uprawnionemu podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać osobę, która tego wyłączenia dokonała.

  § 30.

  1. Uprawnionemu przysługuje prawo kopiowania dokumentu wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację.
  2. Sporządzoną kopię należy na wniosek uprawnionego uwierzytelnić poprzez podpis i urzędową pieczęć dysponenta dokumentu lub osoby przez niego upoważnionej.
  3. W przypadku gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu, upoważniony przez dysponenta pracownik sporządza z niego wyciąg, który podlega uwierzytelnieniu wg zasad określonych w ust. 2.
  4. Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek i odpisów.


  Data wprowadzenia: 2003-07-09 0903
  Data upublicznienia: 2003-07-09
  Art. czytany: 3786 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Admin
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów