A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21 lutego 2020 r.
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2019 r.
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Budzetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej
 • Status Prawny
 • Statut Gminy
 • Rozdzial II

  Rozdział II
  Jednostki pomocnicze Gminy


  § 16.

  1. W ramach Gminy działają jako jednostki pomocnicze następujące osiedla
  i sołectwa:
  1) osiedle nr 1 w Suchedniowie,
  2) osiedle nr 2 w Suchedniowie,
  3) osiedle nr 3 w Suchedniowie,
  4) osiedle nr 4 w Suchedniowie,
  5) osiedle nr 5 w Suchedniowie,
  6) osiedle nr 6 w Suchedniowie,
  7) osiedle nr 7 w Suchedniowie,
  8) sołectwo Krzyżka,
  9) sołectwo Michniów,
  10) sołectwo Mostki,
  11) sołectwo Ostojów.

  2. Granice osiedli i sołectw określone są w statutach poszczególnych jednostek pomocniczych.

  § 17.

  1. O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
  2. Przebieg granic jednostki pomocniczej powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
  3. Uchwała Rady o utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej podejmowana z inicjatywy Rady musi być poprzedzona konsultacjami z zainteresowanymi mieszkańcami.
  4. W przypadku, gdy utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej dokonywane jest na wniosek zainteresowanych mieszkańców,
  uchwała Rady może być poprzedzona konsultacjami z innymi mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa Rada w odrębnej uchwale.
  5. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, w tym tryb i zasady wyborów organów tych jednostek oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań mieszkańców określa Rada odrębnym statutem.

  § 18.

  1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
  2. Jednostki pomocnicze mają prawo przedstawić, w formie wykazu rzeczowo – finansowego, zakres i rodzaj zadań, które chcą realizować. Wykaz ten składany jest Burmistrzowi w ramach procedury opracowywania projektu budżetu.
  3. Burmistrz sporządzając projekt budżetu bierze pod uwagę wnioski jednostek pomocniczych, jednak przy projekcie budżetu przedstawia Radzie wszystkie wykazy rzeczowo – finansowe jednostek pomocniczych. Uchwalając budżet Rada bierze pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, równomierność rozmieszczenia środków i możliwości finansowe Gminy.

  § 19.

  1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.
  2. Przewodniczący Rady obowiązany jest każdorazowo zawiadamiać, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.
  3. Swoją obecność na sesji przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej potwierdza podpisem na liście obecności.
  4. Rada ustanawia zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.


  Data wprowadzenia: 2003-07-09 0859
  Data upublicznienia: 2003-07-09
  Art. czytany: 4480 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Admin
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów