A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie - Referent Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - RADNEGO
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - BURMISTRZA, SKARBNIKA, SEKRETARZA, KIEROWNIKA JEDN. ORGANIZACYJNEJ
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej- 16 kwietnia 2019r.
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów


  I. Organ prowadzący szkołę:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

  II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów.

  III. Wymagania wobec kandydatów:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełni wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).

  IV. Wymagane dokumenty:
  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły (Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie),

  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku
  osoby niebędącej nauczycielem,

  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - datę i miejsce urodzenia,
  - obywatelstwo,
  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzani oświatą,

  f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

  g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1311),

  k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r., poz. 1530) – w przypadku kandydatów na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

  l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

  m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkodnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm. ) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

  p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora;

  Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

  V. Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji zwrotnej i numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów” do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów.
  W przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów.

  Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

  VI. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

  VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

  VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.


  Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów, telefon: 41 25-43-186 w.60


  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  /-/
  Cezary Błach  Data wprowadzenia: 2018-02-21 1028
  Data upublicznienia: 2018-02-21
  Art. czytany: 493 razy

  » Treść ogłoszenia - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zarządzenie - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów