A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
» Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 4/2020 znak: GNI.6733.2.2020 ustalającej lokalizację
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 24.03.2020 r. w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji celu publicznego w miejscowości Mostki
 • Dokumenty do pobrania
 • Druki- Edukacja
 • Zasady dofinansowania kosztów dokształcania pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców

  Zasady dofinansowania kosztów dokształcania pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców

  Miejsce załatwienia
  Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, samodzielne stanowisko do spraw edukacji, pok. 201.(II piętro), tel. 41/25-43-186, w. 60, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30
  Dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu.


  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
  • Kopię dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
  • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

  Miejsce odbioru
  Osobiście w pok. 201, II piętro (samodzielne stanowisko do spraw edukacji) lub pocztą.

  Opłaty
  Nie wnosi się.

  Termin załatwienia
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA.

  Tryb odwoławczy
  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

  Uwagi
  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy. W przypadku niekompletnego wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni. W razie nie uzupełnienia tych braków wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia (art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

  Treść
  Uwaga
  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Suchedniów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
  2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  Opracował
  Beata Kaszuba


  Data wprowadzenia: 2017-06-23 1002
  Data upublicznienia: 2017-06-23
  Art. czytany: 822 razy

  » Formularz informacji pomocy de minimis - rozmiar: 78453 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: text/doc
  » Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: text/doc
  » Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: text/doc
  » Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: text/doc
  » Zawiadomienie o zawarciu umowy - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: text/doc
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów