A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Stanowisko ds. edukacji
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
» Infromacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o numerach oraz granicach obwodów głosowania,..
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 16.09.2019
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Stanowisko ds. edukacji': 1
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EDUKACJI

STANOWISKO DS. EDUKACJI

Stanowisko ds. edukacji realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Beata Kaszuba – Inspektor ds. edukacji
pokój nr 201,
tel. 41 25-43-186 lub 41 25-43-250 wew. 60
e-mail: beata.kaszuba@suchedniow.pl

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. edukacji należy m.in.:
1. Ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2. Zapewnianie sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych,
3. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
4. Analizowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego.
5. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz koordynacja działań w zakresie ruchu kadrowego nauczycieli.
6. Organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
7. Powoływanie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
8. Prowadzenie spraw dotyczących powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
9. Występowanie z wnioskami o odznaczenia, wyróżnienia i nagrody w stosunku do dyrektorów jednostek podległych.
10. Współdziałanie z wizytatorami – metodykami w sprawach nadzoru nad pracą dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą dzieci i młodzieży.
11. Koordynacja działań w zakresie nauczania indywidualnego oraz tworzenia klas integracyjnych w szkołach podstawowych oraz oddziałów integracyjnych
w przedszkolach.
12. Współudział w opracowywaniu planów finansowych placówek.
13. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej – koordynowanie placówek edukacyjnych.
14. Organizowanie i uczestniczenie w naradach dyrektorów placówek oświatowych.
15. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność placówek oświatowych.
16. Prowadzenie postępowań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
17. Prowadzenie działań związanych ze zwrotem kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników – weryfikacja wniosków
i dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami prawa.
18. Koordynacja działań w zakresie dowozu dzieci do szkół.
19. Koordynacja, nadzór oraz ewidencjonowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat.
20. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustaw – Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela.
21. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych.
22. Sporządzanie, gromadzenie i weryfikacja SIO, zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej – zbiorczo dla gminy.
23. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium i nagród za wysokie wyniki w nauce.


Data wprowadzenia: 2013-05-28 1135
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3514 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EDUKACJI
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów