Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-04-16 1422
Art. czytany: 464 razy

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


W dniu 8 marca 2019 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Radomskiej – Oddział w Suchedniowie, z siedzibą przy ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom złożyło ofertę
na realizację projektu pn. Pamiętamy o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi – Michniów 2019 w ramach zadania publicznego w zakresie: kultury i dziedzictwa. Oferta została złożona
w trybie artykułu 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688)

Koszt całkowity realizacji zadania – 2 025,00 zł.
kwota wnioskowanej dotacji – 1 300,00 zł
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl,
na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl
Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 23.04.2018 r., w następujący sposób:
- osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
- drogą elektroniczną na adres rozwoj.strategia@suchedniow.pl,
- listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
/-/
Cezary Błach