Ogłoszenie - posiedzienie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - 16.03.2018r.

2018-03-13 1232
Art. czytany: 210 razy

16 marca 2018r. (piątek) godz.14:00 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki

Miejsce posiedzenia - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Szarych Szeregów

Tematyka obrad dot. będzie m.in.:
- Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2017r.;
- Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2017;
- Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017;
- Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów za rok 2017;
- Sprawozdania z działalności Miejsko/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2017;
- projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
- Sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2017;
- projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów;
- projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
- projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.