Ogłoszenie - posiedzienie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - 09.02.2018r.

2018-02-06 1352
Art. czytany: 336 razy

O G Ł O S Z E N I E
posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suchedniowie
odbędzie się w dniu 09 lutego 2018r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Fabryczna 5
Rozpoczęcie obrad : godz. 14:30

Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in.:
- sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2017 roku,
- projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,
- przyjęcia ramowego Planu Pracy Komisji na rok 2018.