Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom

2018-02-02 1504
Art. czytany: 477 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /J.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn.zm./

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konkurs ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów w roku 2018.
Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (J.t. Dz. U. z 2018r. poz.160).

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw meningokokom ok. 90 osób urodzonych w 2002r. lub kończących w roku szkolnym 2017/2018 III klasę gimnazjum i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
2. Wymagania stawiane oferentom:
1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz.739)
3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

3. Czas realizacji programu: marzec – czerwiec 2018r.
4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw meningokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 19.02.2018r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew. 61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Burmistrz Miasta i Gminy

Cezary Błach