Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom.

2018-02-02 1502
Art. czytany: 411 razy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (J.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych w Gminie Suchedniów.
Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018r. poz.160/

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw pneumokokom ok. 15 dzieci, które przystąpiły do programu szczepień przeciwko pneumokokom przed rokiem 2017. Dzieci winne być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
2. Gmina Suchedniów pokryje 50 % kosztów szczepień. Pozostałe 50 % kosztów pokryją rodzice szczepionych dzieci.
3. Wymagania stawiane oferentom:
1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz.739)
3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

4. Czas realizacji programu: luty – grudzień 2018r.
5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw pneumokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 19.02.2018r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew.61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Burmistrz Miasta i Gminy

Cezary Błach