Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-11-10 1408
Art. czytany: 560 razy

Dnia 09.11.2017 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Oddział Rejonowy w Suchedniowie, z siedzibą przy ul. E. Peck 15, 26-130 Suchedniów, złożył ofertę na realizację projektu pn. „Andrzejki Suchedniowskich Seniorów”, w ramach zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Oferta została złożona w trybie artykułu 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)
Koszt całkowity realizacji zadania – 709,00zł.
kwota wnioskowanej dotacji – 509,00 zł

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 17.11.2017 r., w następujący sposób:
- osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
- drogą elektroniczną na adres rozwoj.strategia@suchedniow.pl,
- listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach