Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów

2017-07-20 1226
Art. czytany: 1042 razy

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Suchedniów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na

Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych
w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla 2 szkół z terenu Gminy Suchedniów w ramach projektu pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja dostawy pomocy (Załącznik nr 3).
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy własne, znaki towarowe lub określenia charakteryzujące konkretny produkt, to podano je przykładowo, dla wyznaczenia wymaganych funkcjonalności i przeznaczenia przedmiotu dostawy. Wykonawcy przysługuje prawo zaoferowana produktów równoważnych, tzn, o przeznaczeniu i funkcjonalności takiej jak opisany produkt.
3. Termin realizacji zamówienia 18.08.2017 r.
4. Pomoce należy dostarczyć bezpośrednio do szkół zgodnie z wykazem zawartym w Rozdzielniku (Załącznik Nr 4).
5. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów w terminie do 28.07.2017 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis „ Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów”.
7. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.
8. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
10. Wynik postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone było zapytanie ofertowe.
11. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie wyłonionego Wykonawcę.